Alternative Text

EU-støtte: Hvem tilfalder EU-støtten, når den søges af et konkursbo?

Ansøgningsfristen for at søge om arealstøtte, også kaldet EU-støtte, udløb den 21. april 2017.

Udbetaling af EU-støtte forudsætter, at ansøgeren har betalingsrettighederne hertil på ansøgningstidspunktet. På baggrund af betalingsrettighederne kan der søges om enkeltbetalinger af EU-støtten. EU-støtten kan søges én gang om året i perioden fra primo februar til medio april.

EU-støtte søgt af konkursbo

Et interessant spørgsmål er, hvad der sker med EU-støtten, når den søges at et konkursbo.

- Såfremt et landbrug går konkurs og tages under konkursbehandling, indtræder konkursboet i fallentens rettigheder og driftsmæssige forpligtelser. Kurator skal derfor søge EU-støtten ud fra de betalingsrettigheder, som fallenten måtte være indehaver af, siger advokat Malene Andersen fra Penta Advokater og uddyber

- Hvis der ingen tinglige rettigheder er i ejendommen, tilkommer EU-støtten boet som frie midler. Hvis der er tinglyste forpligtelser i ejendommen, findes der i lovgivningen ingen vejledning eller retningslinjer for, hvordan EU-støtten skal behandles. Ifølge de konkursretlige regler er kurator forpligtet til at varetage kreditorernes interesser, hvorfor kurator er forpligtet til at søge EU-støtten.

Hvis EU-støtte udbetales i en sådan situation, kan der opstå en række spørgsmål i en række forskellige situationer, som er listet op herunder:

Hvis der er tinglyst ejendomspant i landbruget

Når der stiftes pant i en landbrugsejendom, vil ejendommens tilbehør i form af driftsinventar og -materiel i et vist omfang være omfattet af pantet. Spørgsmålet er imidlertid, om den enkeltudbetaling af EU-støtten som kurator har ansøgt om, tillige er omfattet af ejendommens pant efter denne bestemmelse.

Formålet med tinglysningslovens § 37 er at undgå forringelser af pantet, men ikke at udvide og forøge sikkerheden. Ud fra denne betragtning bør enkeltbetalingen af EU-støtten således ikke være omfattet.

Ofte påberåber en eller flere panthavere i ejendommen, at de som følge af at have stillet økonomisk sikkerhed for landbrugets fortsatte drift under konkursperioden, er berettiget til at oppebære EU-støtten. Selvom begrundelsen kan synes rimelig, ændrer panthavernes økonomiske støtte imidlertid ikke på, at panthavernes sikkerhed alene vedrører selve ejendommen med tilbehør og ikke landbrugsdriften. Det er kurator for konkursboet, der indtræder i bedriften for fallenten, hvorfor det også alene er konkursboet, der kan modtage enkeltudbetalingen af EU-støtten.

Hvis konkursboet har bortforpagtet jorden

Hvis den pantsatte jord af konkursboet bortforpagtes til tredjemand, vil kurator fortsat have dyrkningspligten samt råderetten. Kurator kan imidlertid aftale med forpagteren af jorden, at denne skal ”låne” betalingsrettighederne, således at denne kan ansøge om enkeltbetalingerne af EU-støtten. Hvis intet er aftalt, må EU-støtten som en andel af forpagtningsafgiften dog som udgangspunkt tilfalde boet som frie midler.

Hvis jorden er bortforpagtet inden konkursens indtræden, skal konkursboet respektere de eventuelle aftaler vedrørende EU-støtte, der måtte være.

Hvis ejendommen er overtaget til brugspant

En ejendomspanthaver kan overtage brugen af den pantsatte ejendom som brugspant. Panthaver overtager efter ordlyden i reglerne herom alene brugen og driften af den ”pantsatte ejendom”.

Hvis brugspanthaveren søger EU-støtte, mens brugspanteforholdet består, tilfalder EU-støtten denne. Dette skyldes alene, at brugspanthaveren indtræder i en rolle som driftsbestyrer. EU-støtten kan kun tilfalde brugspanthaver, indtil brugspantperioden ophører.

Hvis der er etableret pant i betalingsrettigheder

Der kan opstå den situation, at de til konkursboet hørende betalingsrettigheder forud for konkursens indtræden er pantsat. Dette afskærer ikke kurator fra at ansøge om EU-støtten eller fra at modtage enkeltudbetalingerne, da pantsætter trods pantsætning fortsat bevarer råderetten over betalingsrettigheder. Dette indtil pantet realiseres af panthaver.

Læs mere om pant i betalingsrettigheder her:

Pant i betalingsrettigheder skal tinglyses

 

Hvis der er givet transport i EU-støtten

En landmand/landbrugsvirksomhed kan give transport i EU-støtten, uanset om betalingsrettighederne er pantsat eller ej. Der er således intet til hinder for, at en landmand/landbrugsvirksomhed giver sit pengeinstitut transport i EU-støtten og samtidig giver pengeinstituttet pant i betalingsrettighederne. Der er heller intet til hinder for, at der gives sekundære transporter.

Hvis transporten er givet forud for konkursbehandlingen, tilfalder EU-støtten transporthaveren og ikke konkursboet. Dette gælder uanset, om der alene er ansøgt om EU-støtte, men ikke opnået endelig bevilling forud for konkursen. En behørig ansøgning om EU-støtte må anses som værende tilstrækkelig klar og individuel til, at EU-støtten, som gives på baggrund af ansøgningen, kan gøres til genstand for transport som en fremtidig fordring.

Hvis ansøgningen derimod ikke er indsendt forud for konkursens indtræden, skal konkursboet ikke respektere transporten. Dette omfatter således generaltransporter på EU-støtte uden henvisning til konkret indleverede ansøgninger. EU-støtte, der ansøges under konkursbehandlingen og bevilliges herefter, tilfalder konkursboet som frie midler.

Sammenfattende

Juridisk gælder det, at

  • Hvis konkursboet søger EU-støtte, tilkommer udbetalingen boet som frie midler. Ejendomspanthaverne og brugspanthaverne skal ikke have del heri.
  • Hvis en kreditor har fået transport i EU-støtten og hvis ansøgning om EU-støtte er indsendt forud for konkursens indtræden, kan transporthaver oppebære støtten. En transporthaver vil ikke kunne oppebære støtten, hvis ansøgning om EU-støtte først sker efter konkursens indtræden

- I praksis overholdes ovenstående imidlertid ikke altid, hvilket kan betyde, at nogle kreditorer uretmæssigt bliver tilgodeset før andre, lyder det afslutningsvist fra advokat Malene Andersen fra Penta Advokater.

 

Ovennævnte artikel er en forkortet udgave af en længere artikel, der bringes i Tidsskrift for Landbrugsret.