Formelle oplysninger

Penta Advokater A/S er organiseret som aktieselskab, og vi har kontorer på følgende adresser:

  • Torvegade 16, 6600 Vejen
  • Dokken 10, 6700 Esbjerg
  • Hedemarken 23, 7200 Grindsted
  • Birk Centerpark 40, 7400 Herning
  • Kolding Åpark 8A, 4. sal th, 6000 Kolding
  • Ole Rømers Vej 11, 6760 Ribe

Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 76 10 00 88 og på telefaxnummer + 45 75 36 52 66 samt på e-mailadressen mail@penta.dk.

Vores CVR-nummer er: 25 57 52 88.

Vores samleklientkonto er i Danske Bank:

Reg.nr.: 4394
Konto: 8715654220
Swift: DABADKKK
Iban: DK8930008715654220

Penta Advokater A/S har desuden klientbankkonti i Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Frøs Sparekasse, Vestjysk Bank og Andelskassen.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Penta Advokater A/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Penta Advokater A/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S CVR nr.: 10529638. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Penta Advokater A/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, dog undtaget USA og Canada.

Penta Advokater A/S anvender dansk ret som lovvalg, og retten i Esbjerg som værneting.

Advokaterne hos Penta Advokater A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Penta Advokater A/S og/eller utilfredshed med en af Penta Advokater A/S’ advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.