Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så behandler vi dine personoplysninger.

Vores hjemmesides opbygning og funktioner nødvendiggør, at der bliver lagt cookies på den
besøgende computer eller anden enhed.

En cookie er en fil, som lægges på dit it-udstyr. Den gør det muligt at samle information om,
hvilke sider og funktioner du besøger med din browser. Herudover kan cookies også sikre, at
hjemmesiden vises optimalt i forhold til dit it-udstyr, og genkende dig.

Vi registrerer følgende oplysninger: Browsertype, operativ system, IP-adresse, URL,
tidspunkt for besøget og hvilken side du kommer fra (f.eks. google).

Når du besøger hjemmesiden, bliver du bedt om samtykke til anvendelsen af cookies, og du
får nærmere information herom. Du kan se vores cookiepolitik og dine cookieindstillinger her.

Du kan læse mere om reglerne om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

For at kunne udvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne
anvender den. Statistikken anvendes i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider der
besøges mest.

Behandling af personoplysninger som led i sagsbehandling

Vi modtager og behandler personoplysninger som led i vores sagsbehandling i forbindelse
med vores advokatvirksomhed.

Vi vil hermed gerne oplyse nærmere om baggrunden og formålet med vores behandling af
personoplysninger.

Behandlingen kan skyldes flere forhold. Typisk fordi du er klient hos os, at du er modpart til
en af vores klienter, eller du er vidne/anden part i en sag, som vi fører, eller fordi dine
personoplysninger af andre årsager indgår i en sag hos os.

Når vi registrerer og elektronisk behandler personoplysninger om dig, så skal vi som
dataansvarlig give dig nogle informationer om hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Denne information fremgår nedenfor.

Vi understreger i den forbindelse, at vi kun behandler personoplysninger i det omfang, det er
sagligt, proportionalt og nødvendigt. Vi har herudover truffet tekniske og organisatoriske
foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger.

Oplysningens karakter

Hvilke typer personoplysninger vi har behandler om dig, afhænger primært af vores relation.
Som udgangspunkt vil personoplysningerne være almindelige (ikke-følsomme) oplysninger,
herunder kontaktoplysninger og identifikationsoplysninger. I visse – afhængigt af sagens
karakter – kan der også være tale om følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om
fagforeningsforhold samt oplysninger om strafbare forhold.

Oplysningerne er registreret af hensyn til vores sagsbehandling og kan komme enten fra dig
selv eller fra andre. Grundlaget for vores behandling er retsplejeloven med tilhørende regler,
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7.

Grundlaget for behandling af almindelige personoplysninger kan f.eks. være den kontrakt
eller en aftale, som du som klient har indgået med os om advokatbistand.

Behandlingsgrundlaget kan også være en retlig forpligtelse. Det følger eksempelvis af
retsplejeloven og de advokatetiske regler, at i de sager, som vi fører, kan vi være forpligtede
til at medvirke til, at disse bliver oplyst mv. Der kan eksempelvis også i anden lovgivning
være regler om, at en behandling af personoplysninger kan eller skal finde sted. Det kan
være hvidvasklovens §§ 10-11.

Grundlaget for behandling af følsomme personoplysninger vil typisk være, at behandlingen
er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Som led i sagsbehandlingen/sagsførelsen kan videregivelse dine personoplysninger til andre
være nødvendigt. Videregivelse vil typisk kunne ske til domstolene, andre advokater eller
offentlige myndigheder. Dette vil ske inden for rammerne af lovgivningens rammer og de
øvrige regler, vi som advokatvirksomhed er underlagt, herunder tavshedspligten for
advokater.

Legitime interesser

Vores behandling af dine personoplysninger vil som udgangspunkt ske med hjemmel i artikel
6, stk. 1, litra b og/eller c, men kan også ske på baggrund som følge af en
interesseafvejnings (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Det skyldes, at
behandling af dine oplysninger er af betydning for, at vi kan udføre det arbejde, som er
forudsat med retsplejelovens regler om advokatvirksomhed.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter
dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningens karakter og
baggrunden for opbevaringen. Dine personoplysninger slettes typisk 5 år efter, at den sag,
hvori oplysningerne indgår, er afsluttet, medmindre vi af andre årsager er forpligtet til at
opbevare disse længere, eller sagens karakter medfører et behov for en længere
opbevaringsperiode.

Særligt om hvidvask

Hvis din sag er omfattet af hvidvaskloven, er vi underlagt en række pligter jf. hvidvaskloven i forhold til vores klienter. I så fald vil vi behandle personoplysninger i vores klienter/klienternes reelle ejere i form af blandt andet navn, CPR-nummer og pasnummer.

Vi skal endvidere kontrollere identitetsoplysningerne/oplysningerne på en virksomheds reelle ejere og vurdere om virksomhedens transaktioner er i overensstemmelse med virksomhedens beskaffenhed.

Vi har pligt til at underrette Advokatsamfundet og/eller Hvidvasksekretariatet ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis der opstår mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vi vil være forpligtet til at hemmeligholde om der er givet en sådan underretning eller at det overvejes. Oplysningerne behandles alene for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven. Oplysningerne opbevares i 5 år efter klientforholdets afslutning.

Retten til at trække samtykke tilbage

Som udgangspunkt anvender vi ikke samtykke som behandlingsgrundlag.

Hvis grundlaget undtagelsesvist hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække
dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op
til tidspunktet for tilbagetrækningen. Din tilbagekaldelse af dit samtykke har således alene
betydning fremadrettet.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Ønsker du at
gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Indsigtsret
  (du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række
  andre oplysninger). Vi bemærker dog, at indsigtsretten ikke må krænke andres
  rettigheder og frihedsrettigheder, hvorfor der kan være en begrænsning i hvilke
  oplysninger du kan få indsigt i.
 • Berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine
  oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine
  personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 • Sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
  vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Begrænset behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis
  du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
  oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at
  retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
  person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
  personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på
  databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre
  indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Dataportabilitet
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
  almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra
  én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.