Regeringens hjælp til private virksomheder der rammes af coronavirus

Coronavirus: Hjælpen er på vej til din virksomhed

I weekenden fremlagde regeringen yderligere foranstaltninger til at hjælpe de private virksomheder i forbindelse med nedlukningen af landet som følge af coronavirus. Få her et overblik over de tiltag der vedrører virksomhedens medarbejdere.

Arbejdsfordeling

Der blev i sidste uge vedtaget en ændring af bekendtgørelsen om dagpenge. Ændringen medfører, at der er større fleksibilitet for virksomhederne, da varslingsreglerne om arbejdsfordeling ændres.

Arbejdsfordeling er et udtryk for, at man på en arbejdsplads kan nedsætte arbejdstiden for medarbejderne på en række måder, og at medarbejderne kan modtage supplerende dagpenge for nedsættelsen. Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at der kan ske arbejdsfordeling på en arbejdsplads, herunder at arbejdsfordelingen skal være aftalt kollektivt, hvilket betyder, at hvis der ikke er en gældende overenskomst, som giver lov til arbejdsfordeling, skal der indgås en aftale.

Ændringen i reglerne medfører, at arbejdsfordelingen kan ske, lige så snart det er anmeldt til jobcentret, hvor der før var en varslingsperiode på 1 uge. Herudover er reglerne blevet gjort mere fleksible på den måde, at der kan veksles imellem de løsninger, man vælger imellem forskellige cyklusser for arbejdsfordeling. Man kan således starte med en arbejdsfordeling, hvor medarbejderne arbejder 1 uge, holder 1 uge fri, og fra den ene til den anden dag skifte til et andet system, hvis i øvrigt betingelserne for den nye cyklus er opfyldt.

Refusion af sygedagpenge

Under normale omstændigheder vil arbejdsgiver ikke være berettiget til refusion af sygedagpenge før efter 30 dages sygdom. Regeringen har fremsat et lovforslag, som vil betyde, at der kan ske refusion af sygedagpenge allerede fra første sygemeldingsdag.

Lovforslaget blev fremsat den 13. marts 2020 og skal 2. og 3. behandles i Folketinget den 17. marts 2020. Lovforslaget medfører dels, at arbejdsgiver har ret til refusion af sygedagpenge fra første sygedag, og dels at arbejdsgiver kan have ret til sygedagpengerefusion fra dag 1 også i det tilfælde, at en medarbejder ikke er uarbejdsdygtig og altså godt ville kunne varetage sit arbejde, men er sat i isolation af sundhedsmyndighederne.

Bemærkningerne til lovforslaget fastsætter, at man ikke vil kunne opnå refusion af sygedagpenge i det tilfælde, at en medarbejder sendes hjem af arbejdsgiveren, eller at medarbejderen selv vælger isolation efter besøg i et højrisiko-land. Der kan udelukkende opnås refusion i de tilfælde, hvor en medarbejder efter en konkret lægelig vurdering antages sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og det efter Sundhedsstyrelsens vurdering er afgørende, at personen er i karantæne og dermed ikke kan arbejde. Det er også en betingelse, at medarbejderen ikke kan arbejde fra hjemmet.

Idet vi ikke længere tester for coronavirus i Danmark, medmindre man er kritisk syg, menes det, at ordningen vil komme til at bygge på tro- og loveerklæringer, således at medarbejderen skal erklære, at lægen mener, at der er tale om coronavirus.

Lønkompensation

Seneste tiltag fremkom ved pressemødet søndag den 15. marts, hvor regeringen fremlagde en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, hvor virksomheder kan opnå lønkompensation, hvis de undlader at fyre medarbejdere.

Lovforslaget er endnu ikke offentliggjort, men af aftalen fremgår de rammer, som lønkompensationen vil bygges op omkring.

Betingelserne for at en virksomhed kan opnå lønrefusion er, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. For at udnytte ordningen skal virksomheden således sende disse medarbejdere hjem og søge erhvervsstyrelsen om lønrefusion. I dette tilfælde er der ikke tale om at arbejde hjemmefra, men om en situation der bedst kan sammenlignes med ferie.

Erhvervsstyrelsen håber at være klar til at modtage ansøgninger medio uge 14. I ansøgningen skal de pågældende medarbejdere registreres på CPR-nummer og dette skal ligeledes fremgå af den efterfølgende revision. I ansøgningen vil virksomhederne skulle angive og begrunde, for hvilken periode der forventes arbejdsmangel. Virksomheden skal med revisorbistand kunne dokumentere, at medarbejderne er hjemsendt i den periode, der søges kompensation for.

I perioden hvor medarbejderen er hjemsendt, vil arbejdsgiver være forpligtet til at udbetale løn på sædvanlig vis og virksomheden vil være forpligtet til ikke at afskedige medarbejderne i denne periode.

Medarbejderen skal i perioden anvende ferie eller afspadsering med eller uden løn i 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Kompensationen udgør for månedslønnede medarbejdere 75% dog maksimalt 23.000,00 kr. pr. måned og for timelønnede 90% dog maksimalt 26.000,00 kr. pr. måned.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig i forhold til dine medarbejdere i den aktuelle coronasituation, er du velkommen til at kontakte os. Regeringen præsenterer løbende nye tiltag og muligheder, og vi holder os naturligvis orienterede omkring disse.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.