COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

COVID-19 anerkendt som arbejdsskade: Arbejdsgivers pligt til at anmelde arbejdsskaden

En ny vejledning fra Arbejdstilsynet fastslår, at sygdom med COVID-19 under visse betingelser kan anerkendes som en arbejdsskade. Få her et overblik over hvordan arbejdsgiver skal forholde sig til COVID-19 som arbejdsskade.

Betingelser for anerkendelse som arbejdsskadesag

Førend sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskadesag, skal følgende betingelser være opfyldt:

Medarbejderen skal først og fremmest kunne dokumentere eller sandsynliggøre diagnosen COVID-19. Det er ikke en forudsætning, at medarbejderen er testet positiv for COVID-19. Dette skyldes, at medarbejderen kan have haft COVID-19 på et tidligere tidspunkt end testtidspunktet. Diagnosen af COVID-19 kan således også bero på en konkret vurdering af medarbejderens symptomer.

Derudover er det en forudsætning, at medarbejderen er blevet smittet på arbejde. Det er som udgangspunkt medarbejderen, der har bevisbyrden for, at han/hun er blevet smittet på arbejde. Der vil dog ofte være vanskeligheder forbundet med en sådan bevisbyrde, hvilket der – ifølge vejledningen – også tages højde for. På grund af bevisvanskelighederne er derfor tilstrækkeligt, hvis medarbejderen alene kan sandsynliggøre en smitterisiko.

Under vurderingen af smitterisikoen vil der blive taget hensyn til adskillige forhold, herunder blandt andet adfærdsmæssige tiltag og arbejdets karakter.

Afslutningsvist skal der være årsagssammenhæng mellem den arbejdsmæssige udsættelse og sygdommen. Det betyder, at medarbejderen overvejende skal kunne udelukke at være blevet smittet i privat regi.

Arbejdsulykke eller erhvervssygdom?

Arbejdsskader dækker over to begreber:

  • Arbejdsulykker og
  • Erhvervssygdomme

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, man pådrager sig i forbindelse med sit arbejde, hvorimod en erhvervssygdom er en sygdom, der forårsages af arbejdet eller arbejdsforholdene.

Sygdom med COVID-19 kan både være en erhvervssygdom og en arbejdsulykke. Hvorvidt arbejdsskaden skal anerkendes som en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke beror på en vurdering af, hvor længe den sygdomsramte har været udsat for smitterisikoen.

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning er sygdom med COVID-19 en arbejdsulykke, hvis det kan sandsynliggøres, at medarbejderen blev smittet ved én konkret hændelse eller påvirkning på arbejdet inden for en periode på 5 dage. Hvis medarbejderen derimod har været i kontakt med flere mulige COVID-19–smittede personer i en periode på over 5 dage, vil arbejdsskaden blive behandlet som en erhvervssygdom.

Arbejdsgivers anmeldelsespligt

Sondringen mellem COVID-19 som arbejdsulykke og som erhvervssygdom har betydning for, hvem der har anmeldelsespligten.

Arbejdsgiver har anmeldelsespligten, når der er tale om en arbejdsulykke. Arbejdsgiver skal således anmelde COVID-19 som arbejdsskade, når:

  • En medarbejder er blevet syg med COVID-19,
  • Det mistænkes, at medarbejderen blev smittet ved én konkret hændelse eller en kortvarig udsættelse for smitte på arbejdet og
  • Når medarbejderen enten har krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven eller har været helt eller delvist sygemeldt i mere end 5 uger

Arbejdsgiver har derimod ikke anmeldelsespligten, når der er tale om en erhvervssygdom. I sådanne tilfælde er det typisk en læge, der har anmeldelsespligten.

Det er vigtigt, at arbejdsgiver anmelder arbejdsulykken til arbejdsgivers forsikringsselskab, og at dette sker hurtigst muligt. Hvis du som arbejdsgiver er usikker på arbejdsskadens status som henholdsvis arbejdsulykke eller erhvervssygdom, anbefaler vi, at du anmelder skaden for en sikkerheds skyld.

Betydningen af, at en skade/sygdom vurderes som en arbejdsskade

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om en medarbejders skade/sygdom er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at skaden/sygdommen er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, kan medarbejderen være berettiget til godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab. Disse poster vil være dækket af arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Hvis du som arbejdsgiver er ansvarlig for skaden, kan medarbejderen være berettiget til yderligere erstatning efter erstatningsansvarsloven. Arbejdsgiver kan således ifalde ansvar, hvis det vurderes, at arbejdet ikke er foregået på en forsvarlig måde. Såfremt dette er tilfældet, vil medarbejderen også være berettiget til godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Disse poster kan dækkes af arbejdsgivers ansvarsforsikring.

Kontakt Penta Advokater

Penta Advokater har nedsat en COVID-19 gruppe, der holder sig opdateret på nye vejledninger og myndighedernes nye tiltag i forbindelse med COVID-19. Hvis du er i tvivl om, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til din medarbejders sygemelding med COVID-19, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.