Er der en klar aftale om feriefridage i din virksomhed?

Er der en klar aftale om feriefridage i din virksomhed?

Hos mange arbejdsgivere står det uklart, om medarbejderne har ret til feriefridage. Læs her, om du er forpligtet til at give dine medarbejdere feriefridage, om det er valgfrit samt hvordan en aftale om feriefridage skal udformes.

Rigtig mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere 5 ekstra feriedage om året, ofte kaldet den 6. ferieuge eller feriefridage. Men ikke alle ved, at feriefridage ikke er fastlagt af ferieloven og derfor som udgangspunkt er valgfrit for arbejdsgiver at tilbyde.

Feriefridage er ikke lovpligtige

Feriefridage og deres regulering er overladt til aftale mellem arbejdsgiver og medarbejdere. I mange overenskomster er feriefridage og omstændighederne omkring dem beskrevet og dermed aftalt for arbejdsgiver. I tilfælde af, at der ikke foreligger en gældende overenskomst for ansættelsesforholdet, hvilket gør sig gældende i de fleste almindelige funktionæransættelser, beror eventuelle tildelte feriefridage og omstændighederne omkring dem på aftalen på den enkelte arbejdsplads.

Som arbejdsgiver bør man derfor være opmærksom på, om der internt foreligger en klar aftale om afholdelse og udbetaling af feriefridage. Omstændighederne kan med fordel nedfældes i en personalehåndbog, som der kan henvises til i medarbejdernes ansættelseskontrakt. Således kan der foretages fælles ændringer, uden at det nødvendiggør tillæg til samtlige ansættelseskontrakter.

Optjening og afholdelse af feriefridage

I aftalen om feriefridage bør det fremgå, hvordan disse optjenes. Nogle virksomheder ønsker at tildele alle medarbejdere 5 fulde feriefridage ved ferieårets begyndelse. Andre ønsker, at feriefridagene optjenes på lige fod med ferie. Aftalefriheden medfører endvidere, at der ikke nødvendigvis skal tildeles 5 dage, idet mere eller mindre også kan aftales.

Desuden bør det fremgå af aftalen, hvordan feriefridagene skal afholdes, herunder om de kan afholdes timevis eller ved anvendelse af halve eller hele dage.

Udbetaling af feriefridage

Udover ovenstående bør det tydeligt fremgå af aftalen, hvorvidt feriefridagene kan komme til udbetaling, såfremt de ikke er anvendt af medarbejderen ved årets udgang. Herunder skal der gøres opmærksom på, at feriefridage både kan tildeles årligt efter kalenderåret eller efter ferieåret eller noget helt tredje.

Det er væsentligt at have klarhed over, om medarbejderne har ret til at få deres feriefridage udbetalt, og hvilke vilkår der gælder for udbetalingen. Ikke anvendte feriefridage kan komme til udbetaling automatisk eller virksomheden kan kræve, at medarbejderen fremsætter påkrav om udbetaling. Den samme klarhed bør foreligge, i tilfælde af at medarbejderen fratræder i løbet af perioden og ikke har anvendt sine feriefridage.

Internt regelsæt giver tryghed på arbejdspladsen

Du kan mindske komplikationer og misforståelser i virksomheden ved at være bevidst om, hvorvidt din virksomhed er forpligtet til at tilbyde medarbejderne feriefridage, samt ved at tage aktivt stilling til omstændighederne omkring dem.

Et godt og klart internt regelsæt er en tryghed for dig som arbejdsgiver og vil modvirke tvivl hos medarbejderne vedrørende deres rettigheder og forpligtelser.

Hvis du har spørgsmål til noget af ovenstående, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af, om jeres eventuelle aftale om feriefridage bør opdateres. Vi kan desuden udfærdige en tekst til jeres personalehåndbog om omstændighederne ved afholdelse og udbetaling af feriefridage, samt gennemgå personalehåndbogen med henblik på at påpege eventuelle øvrige områder, hvor en opdatering kan være fordelagtig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.