Er omgangsformen på arbejdspladsen tilstrækkelig professionel

Er omgangsformen på arbejdspladsen tilstrækkelig professionel?

Beskæftigelsesministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring. Lovforslaget er en ændring af ligebehandlingsloven, og det lægger blandt andet op til, at reglerne vedrørende seksuel chikane skærpes.

Reglerne i ligebehandlingsloven har til formål at sikre lige behandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Ligebehandlingsloven indeholder desuden regler vedrørende chikane både i form af en almindelig bestemmelse om chikane samt en bestemmelse om seksuel chikane i relation til køn.

I lovens forstand udøves der seksuel chikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Omgangsformen og – tonen på en arbejdsplads bør være professionel

Lovforslaget lægger ikke op til store ændringer i selve lovteksten. Det foreslås hovedsageligt, at der i tilfælde af seksuel chikane kan lægges vægt på dette i forbindelse med fastsættelse af godtgørelsen. Dog fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at forslaget kommer som en reaktion på #MeToo bevægelsen og har til hensigt at tydeliggøre forbuddet mod seksuel chikane, som allerede findes i ligebehandlingsloven.

Det bemærkes, at der, ifølge praksis, er blevet lagt vægt på, om der generelt har været et vist ”frisprog” eller en uformel omgangsform på arbejdspladsen. I disse tilfælde er barren blevet sat relativt højt i forhold til, hvornår en udvist adfærd er blevet vurderet som seksuel chikane i strid med ligebehandlingsloven. Bemærkningerne fastslår, at man med tydeliggørelsen af forbuddet i lovforslaget ikke ønsker, at en ”afslappet” eller ”fri” omgangsform på en arbejdsplads skal betyde, at man som medarbejder skal finde sig i en krænkende adfærd, som ville blive anset for uacceptabel, hvis omgangsformen havde været mere professionel. Med andre ord lægges der op til, at der tages udgangspunkt i en professionel omgangsform, når en given adfærd vurderes.

Det vil en vedtagelse af lovforslaget betyde

Såfremt lovforslaget vedtages, vil bemærkningerne hertil bevirke, at der sker en væsentlig ændring af praksis. Hidtil har man i et vist omfang kunne forsvare sig med, at den udviste adfærd var normal omgangstone på arbejdspladsen. Hvis lovforslaget vedtages, holder det imidlertid ikke længere og sådanne arbejdspladser vil blive udfordret på dette punkt.

Som arbejdsgiver har du en stor interesse i at undgå seksuel chikane på arbejdspladsen. Dels fordi en sådan adfærd går ud over opgaveløsning og produktivitet samt medfører utryghed og mistillid på arbejdspladsen, og dels i relation til den store mediebevågenhed, seksuel chikane særligt nu har.

Hos Penta Advokater anbefaler vi derfor altid, at der udarbejdes en personalepolitik på området, og at der i ledelsen eventuelt foreligger en handlingsplan for, hvordan situationen tackles, såfremt den opstår.

Penta Advokater følger lovgivningsprocessen og holder dig opdateret.

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for ansættelsesretslig rådgivning?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning inden for ansættelsesretten, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.