Advokater med speciale i ansættelsesret

Lønkompensationsordningen forlænges til d. 29. august 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik d. 5. juni en aftale om at forlænge lønkompensationsordningen fra d. 9. juli til d. 29. august 2020. I perioden skal der afvikles 15 feriedage.

Den nye aftale dækker perioden 9. juli – 29. august 2020, men da der stilles krav om, at der er i perioden skal afvikles 15 feriedage, kan der maksimalt opnås én måneds lønkompensation i perioden.

Parterne er enige om, at ordningen endeligt ophører d. 29. august 2020, og at der ikke vil ske flere forlængelser. Undtaget kan dog være eventuelle påbud til bestemte typer virksomheder om at holde lukket.

Rammerne for forlængelsen

Forlængelsen af lønkompensationsordningen sker under de samme rammer som tidligere. Der gælder de samme betingelser og krav for anvendelsen af ordningen som hidtil.

Dog stilles der, som før nævnt, krav om, at medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen, afholder 15 feriedage i perioden 9. juli – 29. august. Kravet er uafhængigt af, om medarbejderen har opsparet betalt ferie. I praksis betyder det, at medarbejderen går hjemme, og at arbejdsgiver ikke kan få kompensation i 3 uger.

Mulighed for en midlertidig ordning om arbejdsfordeling

Parterne har desuden forpligtet sig til at forhandle om muligheden for at indføre en midlertidig aftale om en arbejdsfordelingsordning i forlængelse af udløbet af lønkompensationsordningen.

Arbejdsfordeling er en aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden (og lønnen) i en begrænset periode for alle medarbejdere i virksomheden eller afdelingen.

For nuværende kræver en arbejdsfordeling hjemmel i overenskomsten eller i en frivillig kollektiv aftale. Formentligt er det dette udgangspunkt, som parterne påtænker at ændre, så en arbejdsfordeling kan gennemtvinges fra arbejdsgivers side.

Normalt gælder der en varslingsregel, før en virksomhed kan indtræde en arbejdsfordeling. Denne regel er tilsidesat midlertidigt på grund af COVID-19.

Hvis man på en arbejdsplads ønsker at anvende en arbejdsfordeling, skal denne følge lovbestemte modeller for cyklussen. Rent praktisk kræver en arbejdsfordeling på nuværende tidspunkt en ansøgning til jobcenteret ved hjælp af en blanket.

Under en arbejdsfordeling kan arbejdstager få udbetalt supplerende dagpenge fra dennes A-kasse i de perioder, hvor han/hun ikke arbejder.

Har du spørgsmål til lønkompensationsordningen eller til arbejdsfordeling?

Hvis du har spørgsmål til lønkompensationsordningen eller til arbejdsfordeling, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Regler i forbindelse med sygdom i ferien

Sygdom og ferie – regler og rettigheder

Hvis din medarbejder bliver syg, inden ferien begynder, er medarbejderen ikke forpligtiget til at holde sin ferie. Men hvilke regler gælder, hvis din medarbejder bliver syg under ferien? Dét samt begrebet erstatningsferie kan du blive klogere på her.