Alternative Text
Advokatfuldmægtig Louise Møller Christensen 27. januar 2020

Ny afgørelse vedrørende erstatning for løn i en opsigelsesperiode

Løn i forbindelse med bortvisning eller fritstilling har ofte givet anledning til tvivlsspørgsmål. Nu har en ny afgørelse fastsat retspraksis i forhold til dette, når der er tale om funktionæransatte.

Ifølge Funktionærlovens § 3 skal medarbejdere, der er uberettiget bortvist fra arbejdspladsen have erstatning. Erstatningen er fastsat til den opsigelsesperiode, medarbejderen ellers ville have haft. Erstatningen kan dog nedsættes, i det omfang medarbejderen i perioden har haft indtægter – enten fra andet arbejde eller i form af sygedagpenge.

En medarbejder, der er uberettiget bortvist, skal dog minimum have 3 måneders løn. Denne periode kaldes også minimalerstatningsperioden, og denne periode kan der ikke modregnes i.

I en årrække har der imidlertid været tvivl om, hvorvidt indtægter i minimalerstatningsperioden kan modregnes i et eventuelt lønkrav ud over minimalerstatningen. En ny afgørelse eliminerer imidlertid denne tvivl.

Kan arbejdsgiver modregne sygedagpenge i løn ved opsigelse?

Sagen omhandlede en bortvisning af en funktionær, som funktionæren fandt uberettiget. Funktionæren lagde derfor sag an mod arbejdsgiveren med krav om betaling af erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden.

Funktionæren modtog i en del af minimalerstatningsperioden sygedagpenge, hvorfor blev i retssagen desuden blev taget stilling til, hvorvidt arbejdsgiveren kunne modregne de sygedagpenge, som funktionæren havde modtaget i denne periode, i det erstatningskrav som funktionæren fremsatte for løn i opsigelsesperioden.

Både Byretten og Landsretten nåede frem til, at sygedagpenge som var modtaget i minimalerstatningsperioden ikke kunne modregnes i funktionærens resterende krav på løn. Anderledes gik det imidlertid i Højesteret...

Indtægt i opsigelsesperioden kan modregnes

Højesteret nåede således frem til, at funktionærlovens § 3 skal forstås sådan, at den samlede indtægt i hele opsigelsesperioden kan modregnes i medarbejderens krav på løn for perioden, der ligger ud over minimalerstatningsperioden (dvs. 3 måneder).

Eksempel:
En medarbejder bliver bortvist uberettiget d. 31. januar og har krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder fra februar. Ifølge Funktionærlovens § 3 skal medarbejderen ved uberettiget bortvisning have 3 måneders løn, som arbejdsgiveren ikke kan modregne noget i. De sidste 3 måneder kan der imidlertid modregnes i, hvis medarbejderen har fået et andet arbejde eller får sygedagpenge – også selvom denne indtægt er opnået i minimalerstatningsperioden – f.eks. hvis medarbejderen er blevet syg pr. 1. marts og får sygedagpenge.

De første tre måneder i eksemplet skal der altså udbetales normal løn. Hvad angår de sidste tre måneder fastlægger den nye Højesteretsafgørelse, at arbejdsgiveren kan modregne de sygedagpenge, som medarbejderen modtog i marts og april, i den løn der skulle udbetales i maj, juni og juli. Eventuel indtægt i maj, juni og juli kan også modregnes.

Minimalerstatningsreglen gælder også i tilfælde, hvor funktionæren fritstilles, så afgørelsen har også betydning i disse tilfælde.

Få rådgivning ved afskedigelse af medarbejdere

Mange virksomheder har svært ved at gennemskue reglerne i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere. Ovenstående praksis kan eksempelvis medføre, at virksomheder lider et tab, hvis de ikke kender den relevante praksis for erstatningsopgørelsen eller opgørelsen i forbindelse med fritstilling. Hos Penta Advokater har vi specialister i ansættelsesret, som står klar til at hjælpe din virksomhed.