trepartsaftale

Ny aftale skal afhjælpe virksomhedernes mangel på arbejdskraft

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL har indgået en trepartsaftale, som har til formål at lette virksomhedernes udfordringer med at skaffe arbejdskraft.

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er høj og alt tyder på, at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Samtidig har virksomhederne store problemer med at få arbejdskraft, hvilket kan bremse væksten og fremgangen i hele Danmark. Den udfordring skal en ny trepartsaftale nu forsøge at afhjælpe.

Virksomheder har svært ved at skaffe arbejdskraft

Trepartsaftalen, der er indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet, på den korte bane.

I aftalen er der fire fokusområder:

  • Bedre match mellem ledige og virksomheder
  • Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job
  • Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job
  • Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft

Match af ledige og virksomheder

Under området match af ledige og virksomheder lægges der bl.a. op til et styrket fokus på jobformidling i kommuner og A-kasser. Det betyder blandt andet, at der bliver afsat 15 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til en ansøgningspulje til styrket jobformidling og virksomhedsservice inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor det er svært at matche ledige og virksomheder.

Der er tale om midler, der kan søges af kommuner og A-kasser.

Skærpelse af reglerne om rådighed

Under området skærpelse af reglerne om rådighed er aftaleparterne enige om at skærpe rådighedsreglerne med en række initiativer, blandt andet skal der være en sanktion for jobparate ledige, der ikke har søgt jobs i en hel kalendermåned.

Der er tale om en midlertidig sanktion, som vil gælde i 2022 og 2023.

Særlig indsats for at få ledige seniorer i arbejde

Under området styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job er aftaleparterne blevet enige om en række initiativer, herunder at der indføres forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse med indlevering, indsendelse, uploading eller indtastning af jobansøgning.

Det er dog tilladt, hvis det har et sagligt formål, f.eks. ved ansættelse af ungarbejdere og positiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder, f.eks. i form af seniordage.

Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft

Under området hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft er aftaleparterne ligeledes blevet enige om en række initiativer, blandt andet en udvidelse af Workindenmarks rekrutteringsindsats.

Derudover afsættes der 2 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til indsatser, der er målrettet fastholdelse af internationale dimittender inden for områder med mangel på arbejdskraft, ligesom der igangsættes en række andre initiativer.

Ikrafttrædelse

Initiativer, der kan gennemføres uden lovændring, ventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Nogle af initiativerne kræver lovændring, bl.a. sanktion for jobparate ledige, der ikke har søgt jobs i en hel kalendermåned, hvorfor det først vil kunne træde i kraft 1. april 2022. Det samme gælder forbuddet mod, at arbejdsgivere må anmode jobansøgere om at oplyse alder, der først vil kunne træde i kraft d. 1. juli 2022.

Vær opmærksom på den nye aftale

Fra Penta Advokaters side opfordrer vi virksomheder til at holde sig orienteret om den nye aftale, så I er bevidste om, hvordan den påvirker jer, herunder om I kan gøre brug af nogle af initiativerne i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft, men også hvorvidt der er noget, I skal være opmærksomme på i jeres procedure, når I søger nye medarbejdere, eksempelvis det mulige forbud mod at screene jobansøgere på baggrund af deres alder, som eventuelt kan have betydning, hvis I bruger et program med prædefinerede indtastningsfelter i forbindelse med håndtering af jobansøgninger.

Hvis I har konkrete spørgsmål til ansættelsesret, er I velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan være behjælpelige.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.