Nye EU-regler om øremærket barsel

Nye EU-regler om øremærket barsel

EU-parlamentet og EU’s medlemslande er nået til enighed om en ny aftale, der indeholder regler vedrørende øremærket barsel, fem årlige omsorgsdage og dagpenge til EU-borgere, der rejser til et andet EU-land.

Øremærket barsel til begge forældre

Reglerne betyder, at der fremover øremærkes to måneders orlov til hver forælder. Som for-ælder er man ikke tvunget til at afholde sine to måneders orlov, men den anden forælder kan ikke overtage de to måneders orlov, hvis man ikke selv afholder dem.

Rent økonomisk er udgangspunktet i reglerne, at de første halvanden måned af orloven vil være betalt. De enkelte EU-lande kan derefter selv bestemme, om de vil betale ydelser under hele orloven.

Fem årlige omsorgsdage

Ud over reglerne om øremærket barsel, indeholder den nye aftale også regler om fem årlige omsorgsdage.

Omsorgsdagene kan bruges til at passe syge eller aldrende familiemedlemmer, og er altså ikke begrænset til pasning af syge børn, som det er tilfældet med reglerne om barnets første sygedag.

Dagpenge til EU-borgere der rejser ind i landet

Aftalen indeholder også et nyt regelsæt, der giver EU-borgere ret til dagpenge, efter at de har opholdt sig i et andet EU-land i én måned. Herhjemme har vi aktuelt den særregel, at andre EU-borgere skal opholde sig minimum tre måneder i Danmark for at være berettiget til dag-penge.

Der er derudover et flertal i EU, der ønsker at gøre det lettere for EU-borgere, der arbejder i et fremmed EU-land at modtage sociale ydelser fra værtslandet. EU-borgere der krydser en landegrænse for at arbejde, har i øjeblikket først krav på sociale ydelser fra det land arbejdet udføres i efter 12 måneder arbejde. Flertallet i EU ønsker at sænke begrænsningen til tre måneder.

Reglerne gælder ikke endnu

Reglerne træder først i kraft, når de er officielt vedtaget er EU, hvilket ikke er tilfældet endnu. Derefter vil hvert EU-land have en treårig periode til at gennemføre reglerne nationalt.

De enkelte EU-lande gennemfører reglerne med de tilføjelser, som er nødvendige for at reg-lerne passer ind i deres respektive nationale lovgivning. Det er ikke muligt at give borgene ringere rettigheder end dem, som fremgår af EU-reglerne, men borgerne må gerne stilles bedre, end EU-reglerne berettiger dem til.

Det betyder med andre ord, at den konkrete udformning af reglerne først kendes, når Folke-tinget får formuleret en gennemførelseslov på området.
Den fremtidige udfordring for arbejdsgiveren

Aftalen betyder, at arbejdsgiveren i fremtiden formentlig skal være endnu mere varsom i for-hold til, hvordan fædre behandles i forbindelse med afholdelse af barselsorlov.

Forkert håndtering af en medarbejder i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption vil være en overtrædelse af ligebehandlingslovens regler, hvad enten der er tale om ændrede ansættelsesvilkår, opsigelse eller noget helt tredje, og dette er uafhængig af medarbejderens køn. Arbejdsgiveren risikerer i den forbindelse at blive pålagt at betale store godtgørelser til sine medarbejdere.

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for rådgivning om barsel?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning i forbindelse med håndtering af medarbejdere ved graviditet, barsel eller adoption, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.