Få styr på reglerne vedr. løn i forbindelse med bortvisning eller fritstilling

Ny afgørelse vedrørende erstatning for løn i en opsigelsesperiode

Løn i forbindelse med bortvisning eller fritstilling har ofte givet anledning til tvivlsspørgsmål. Nu har en ny afgørelse fastsat retspraksis i forhold til dette, når der er tale om funktionæransatte.

Ifølge Funktionærlovens § 3 skal medarbejdere, der er uberettiget bortvist fra arbejdspladsen have erstatning. Erstatningen er fastsat til den opsigelsesperiode, medarbejderen ellers ville have haft. Erstatningen kan dog nedsættes, i det omfang medarbejderen i perioden har haft indtægter – enten fra andet arbejde eller i form af sygedagpenge.

En medarbejder, der er uberettiget bortvist, skal dog minimum have 3 måneders løn. Denne periode kaldes også minimalerstatningsperioden, og denne periode kan der ikke modregnes i.

I en årrække har der imidlertid været tvivl om, hvorvidt indtægter i minimalerstatningsperioden kan modregnes i et eventuelt lønkrav ud over minimalerstatningen. En ny afgørelse eliminerer imidlertid denne tvivl.

Kan arbejdsgiver modregne sygedagpenge i løn ved opsigelse?

Sagen omhandlede en bortvisning af en funktionær, som funktionæren fandt uberettiget. Funktionæren lagde derfor sag an mod arbejdsgiveren med krav om betaling af erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden.

Funktionæren modtog i en del af minimalerstatningsperioden sygedagpenge, hvorfor blev i retssagen desuden blev taget stilling til, hvorvidt arbejdsgiveren kunne modregne de sygedagpenge, som funktionæren havde modtaget i denne periode, i det erstatningskrav som funktionæren fremsatte for løn i opsigelsesperioden.

Både Byretten og Landsretten nåede frem til, at sygedagpenge som var modtaget i minimalerstatningsperioden ikke kunne modregnes i funktionærens resterende krav på løn. Anderledes gik det imidlertid i Højesteret…

Indtægt i opsigelsesperioden kan modregnes

Højesteret nåede således frem til, at funktionærlovens § 3 skal forstås sådan, at den samlede indtægt i hele opsigelsesperioden kan modregnes i medarbejderens krav på løn for perioden, der ligger ud over minimalerstatningsperioden (dvs. 3 måneder).

Eksempel:
En medarbejder bliver bortvist uberettiget d. 31. januar og har krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder fra februar. Ifølge Funktionærlovens § 3 skal medarbejderen ved uberettiget bortvisning have 3 måneders løn, som arbejdsgiveren ikke kan modregne noget i. De sidste 3 måneder kan der imidlertid modregnes i, hvis medarbejderen har fået et andet arbejde eller får sygedagpenge – også selvom denne indtægt er opnået i minimalerstatningsperioden – f.eks. hvis medarbejderen er blevet syg pr. 1. marts og får sygedagpenge.

De første tre måneder i eksemplet skal der altså udbetales normal løn. Hvad angår de sidste tre måneder fastlægger den nye Højesteretsafgørelse, at arbejdsgiveren kan modregne de sygedagpenge, som medarbejderen modtog i marts og april, i den løn der skulle udbetales i maj, juni og juli. Eventuel indtægt i maj, juni og juli kan også modregnes.

Minimalerstatningsreglen gælder også i tilfælde, hvor funktionæren fritstilles, så afgørelsen har også betydning i disse tilfælde.

Få rådgivning ved afskedigelse af medarbejdere

Mange virksomheder har svært ved at gennemskue reglerne i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere. Ovenstående praksis kan eksempelvis medføre, at virksomheder lider et tab, hvis de ikke kender den relevante praksis for erstatningsopgørelsen eller opgørelsen i forbindelse med fritstilling. Hos Penta Advokater har vi specialister i ansættelsesret, som står klar til at hjælpe din virksomhed.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.