Advokater med speciale i ansættelsesret

Kan en medarbejder opsiges for at udeblive fra en sygefraværssamtale?

I efteråret 2018 afsagde Vestre Landsret dom i en sag om en medarbejder, der var blevet opsagt, fordi vedkommende udeblev fra en sygefraværssamtale.

Vestre Landsret afsagde i oktober 2018 dom i en sag, der drejede sig om, hvorvidt det var sagligt, at en arbejdsgiver opsagde en medarbejder, fordi vedkommende udeblev fra en sygefraværssamtale.

Den konkrete sag

Medarbejderen i den konkrete sag var ansat i en fleksjobordning og havde været ansat i ca. 18 måneder, da vedkommende sygemeldte sig med stress. Efter medarbejderens eget udsagn var stressen opstået på grund af det dårlige arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren forsøgte af flere omgange at kontakte medarbejderen telefonisk med henblik på at afholde en sygefraværssamtale, hvilket blev afvist af medarbejderen med den begrundelse, at vedkommende var for syg til at deltage i et møde.

Til sidst lykkedes det dog at få medarbejderen til at indvilge i at deltage i et møde, men medarbejderen mødte ikke op til det aftalte møde.

Arbejdsgiveren valgte på den baggrund at opsige medarbejderen. Opsigelsen blev begrundet med det manglende fremmøde ved den aftalte sygefraværssamtale, og var altså ikke begrundet med ulovligt fravær eller manglende udlevering af lægeerklæring.

Ifølge landsretten var opsigelsen usaglig

Landsretten nåede frem til, at opsigelsen var usaglig, og at arbejdsgiveren derfor skulle betale en godtgørelse til medarbejderen.

Landsretten begrundede dommen med, at arbejdsgiveren ikke havde bedt om en lægeerklæring og dermed ikke havde undersøgt, om medarbejderen faktisk var for syg til at deltage i mødet. Arbejdsgiveren havde heller ikke foreslået at afholde mødet som et telefonmøde, hvilket der er mulighed for i sygedagpengeloven. Derudover lagde landsretten vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde varslet medarbejderen, at en udeblivelse ville resultere i en opsigelse.

– Dommen viser, at det er vigtigt at rådføre sig med en sagkyndig, inden en medarbejder indkaldes til sygefraværssamtale, så de nødvendige forholdsregler kan tages og indkaldelsen kan formuleres korrekt, siger Penta Advokater og fortsætter

– Vi vil under alle omstændigheder anbefale, at man kontakter en advokat, inden man opsiger en medarbejder.

Har du spørgsmål til sygefraværssamtaler eller opsigelse?

Hvis du har spørgsmål til sygefraværssamtaler eller behov for rådgivning om opsigelse af medarbejdere, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.