Afskedige en gravid

Må man afskedige en medarbejder på barsel?

De fleste arbejdsgivere ved, at de skal træde varsomt, hvis de ønsker at afskedige en gravid medarbejder eller en medarbejder på barsel. Men hvor langt skal man strække sig for at tilgodese den gravide? Det har Vestre Landsret fastlagt i en ny dom.

I Danmark er medarbejderen i vid udstrækning beskyttet mod usaglig afskedigelse. Det kræver dog som udgangspunkt, at medarbejderen har været ansat i en vis tidsperiode, inden afskedigelsen sker. Tidsperioden varierer, alt efter om medarbejderen er beskyttet som funktionær eller er underlagt en overenskomst.

En afskedigelse skal være saglig

En afskedigelse skal altid være saglig – det gælder også, når en medarbejder er gravid eller på barsel. Som udgangspunkt er det tilladt at afskedige en medarbejder, som er på barsel eller gravid, men i disse tilfælde har medarbejderen en særlig beskyttelse, idet bevisbyrden er omvendt. Hvis en medarbejder bliver afskediget, mens vedkommende er gravid eller på orlov, er det således arbejdsgiveren, der skal bevise, at afskedigelsen er saglig og ikke begrundet i medarbejderens graviditet eller orlov.

Ovenstående er princippet i ligebehandlingsloven, som har til formål at beskytte mod direkte eller indirekte forskelsbehandling, navnlig med henvisning til graviditet, ægteskabelig eller familiemæssig stilling.

Ikke krav om positiv særbehandling af gravide medarbejdere

Hvor langt skal en arbejdsgiver gå for at undgå at afskedige en medarbejder, som er gravid eller på barsel? Det spørgsmål har Vestre Landsret forholdt sig til i en nyligt afsagt dom. Her havde den pågældende virksomhed mistet en stor del af omsætningen i medarbejderens afdeling, mens denne var på barsel. Virksomheden valgte derfor at afskedige medarbejderen, idet der ikke var nok arbejde til hende. Medarbejderen gjorde gældende, at arbejdsgiveren var forpligtet til at omplacere hende i en anden afdeling, og at arbejdsgivers beslutning om ikke at gøre dette, var begrundet i hendes barsel.

Landsretten fastslog, at der ikke er noget krav om positiv særbehandling af gravide medarbejdere, og da arbejdsgiver vurderede, at den pågældende medarbejder ikke kunne omplaceres grundet en stærk specialisering i de andre afdelinger, var virksomheden ikke forpligtet til at omplacere. Landsretten udtalte dog, at muligheden for omplacering typisk vil indgå i vurderingen af, om reglerne for ligebehandling er overtrådt.

Dommen bekræfter, at det er muligt at opsige en gravid medarbejder eller en medarbejder på barsel, hvis der er en saglig grund hertil.

– Vi anbefaler altid virksomheder at kontakte os, inden der afskediges en medarbejder, som er gravid eller på barsel. Bevisbyrden er meget væsentlig i disse sager, og det kan blive rigtig dyrt for en virksomhed at være for hurtig på aftrækkeren, hvis det ikke kan bevises, at afskedigelsen er sket på baggrund af saglige forhold. Det er vigtigt, at man sikrer sig og sørger for, at det går ordentligt til, siger advokatfuldmægtig Louise Møller Christensen fra Penta Advokater.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.