Ansattes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

Ny Højesteretsdom vedrørende ansattes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelsesloven beskytter medarbejdere i det tilfælde, at hele virksomheden eller en selvstændig del af virksomheden overdrages.

Reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven anvendes i vid udstrækning ved konkurser, hvor virksomheden overdrages og fortsætter i et andet selskab. Højesteret har i oktober afsagt en principiel dom vedrørende ansattes rettigheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Virksomhedsoverdragelse og opsigelse af medarbejdere

Sagen i Højesteret drejede sig om en overdragelse af en del af en virksomhed, som var under konkurs. Erhververen af virksomheden ønskede ikke at overtage alle medarbejdere, hvorfor nogle blev afskediget, herunder sagsøgeren i sagen.

Overtagelen af virksomheden skulle ske den 30. december og medarbejderen blev opsagt den 27. december. Sagens juridiske omdrejningspunkt var således, hvorvidt erhververen af virksomheden havde overtaget forpligtelen over for medarbejderen, når denne gjorde krav gældende for usaglig opsigelse.

Både Østre Landsret og Højesteret var enige om, at overdragelsen var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Ifølge denne indtræder erhververen af virksomheden i rettigheder og forpligtelser over for medarbejdere, som er i et ansættelsesforhold på overtagelsesdagen.

Spørgsmålet var efterfølgende, hvorvidt en fritstillet medarbejder kunne anses som værende i et bestående ansættelsesforhold på overtagelsesdagen. Efter dansk retspraksis konkluderede begge instanser, at medarbejderen ikke kunne anses for værende i et bestående ansættelsesforhold, når denne var opsagt og fritstillet reelt og definitivt. Dette til trods for, at opsigelsesvarslet ikke var udløbet.

Dette bør du være opmærksom på ved virksomhedsoverdragelse

Det afsluttende spørgsmål var, om opsigelsen var i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3 stk. 1., som har følgende ordlyd:

§ 3 Afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf anses ikke for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

Højesteret skulle vurdere, om opsigelsen skete på grund af overdragelsen af virksomheden. Her lagde man vægt på, at medarbejderen var blevet fravalgt af erhververen af virksomheden, sammenholdt med det store antal medarbejdere som virksomheden valgte at overtage (42 medarbejdere). Medarbejderen var tillidsrepræsentant og havde bred faglig erfaring og kunne derfor uden problemer have fortsat i virksomheden.

På baggrund af ovenstående fandt Højesteret, at opsigelsen var sket på grund af overdragelsen af virksomheden, hvorfor medarbejderen kunne søge erstatning for løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig opsigelse hos erhververen af virksomheden.

– I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse bør erhververen altid søge juridisk rådgivning om, hvad man som virksomhed kan forvente, der følger af udgifter til overdragne medarbejdere, herunder om overdragelsen er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, siger advokatfuldmægtig Louise Møller Christensen fra Penta Advokater.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.