Regler om barsel til fædre

Nye EU-regler om mænds barselsmuligheder er vedtaget

Vi har tidligere i år beskrevet, at der er nye EU-regler om mænds barselsmuligheder på vej. Ordlyden af de nye regler blev vedtaget i et EU-direktiv d. 13. juni 2019. Læs her hvilken praktisk betydning de nye barselsregler får.

Barselsregler er i dag afhængig af barselstypen

I dag er reglerne om barsel forskellige, alt efter hvilken barselstype der er tale om. Barsel inddeles i fire forskellige typer:

  • Graviditetsorlov
  • Barselsorlov
  • Fædreorlov og
  • Forældreorlov

Fædre har i dag ret til at holde to ugers fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel. Orloven skal placeres inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Fædre har ret til barselsdagpenge under fædreorlov.

Efter fædreorloven har fædre ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. Den samme ret har mødre, så i alt er der ret til 64 ugers orlov. Under forældreorloven har mødre og fædre ret til barselsdagpenge, men kun i sammenlagt 32 af de i alt 64 mulige ugers forældreorlov. Forældrene kan frit dele de 32 uger med barselsdagpenge mellem sig.

Forældreorloven er i dag meget fleksibel, og forældrene kan således holde orloven i forlængelse af hinanden, på skift eller samtidig, alt efter hvad der passer forældrene bedst. Fædre kan begynde at holde forældreorlov, allerede når de to ugers fædreorlov er brugt.

Hvis fædrene får løn under fædre- eller forældreorloven i henhold til lov, kontrakt eller overenskomst, får de ikke også barselsdagpenge.

Nye barselsregler vil skabe bedre balance

Formålet med EUs nye barselsregler er at skabe bedre balance mellem omsorgsforpligtelsen i hjemmet og arbejds- og privatliv for forældre. Fædre er ikke gennem den nuværende EU-lovgivning sikret nogen form for betaling under fædre- og forældreorlov. Da moren sjældent er familiens primære forsørger og da hendes løn dermed lettere vil kunne undværes, vil fædrenes manglende ret til løn eller anden betaling ofte medføre, at moren bliver hjemme og passer børnene.

Det nye EU-direktiv vil sikre 10 dages betalt fædreorlov med samme ydelse, som hvis faren var fraværende grundet egen sygdom. Hvis faren er funktionæransat, vil der, efter de nye EU-regler, blive tale om fuld løn i 10 dage. Som nævnt ovenfor har fædre i dag som udgangspunkt kun ret til barselsdagpenge under fædreorloven. Andet kan dog være aftalt i de enkelte ansættelsesforhold.

Desuden skal det nye direktiv sikre den enkelte arbejdstager en individuel ret til at holde fire måneders forældreorlov, hvor to af månederne ikke kan overdrages til den anden forælder. To måneder af forældreorloven vil dermed blive øremærket til henholdsvis mor og far.

Formålet med reglerne er at motivere fædre til – i et større omfang – at vælge at holde to måneders barsel, da månederne går tabt, hvis ikke faren holder dem. Ydelserne til faren under forældreorloven fastsættes af de enkelte EU-medlemslande selv, men ydelsesreglerne skal lette begge forældres mulighed for at holde barsel.

Håndtering af de nye barselsregler i Danmark

Det danske barselssystem er allerede i dag fleksibelt og velfungerende, og det sikrer i forvejen mange af de rettigheder, som det nye EU-direktiv vil regulere.

Vi har i forvejen reglerne om barselsdagpenge, som sikrer, at både mødre og fædre opnår betaling under barsel, og forventningen er, at barselsdagpenge-systemet bevares, så medarbejdere også fremadrettet vil have ret til barsel med barselsdagpenge.

Den væsentligste ændring i dansk ret forventes at blive reglerne om fædres ret til fuld løn under de ti dages fædreorlov, og at to måneder af morens og farens forældreorlov bliver øremærket og låst til den enkelte forælder. Sidstnævnte ændring vil begrænse den fleksibilitet, vi kender til i dag, og det er formentligt en af grundene til, at Danmark stemte nej til forslaget, som endte med at blive vedtaget.

Det nye direktiv skal implementeres i dansk ret inden for de kommende tre år. Penta Advokater følger udviklingen på området.

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for rådgivning om barsel?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning i forbindelse med håndtering af medarbejdere ved graviditet, barsel eller adoption, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.