Få mere information om de nye midlertidige regler for arbejdsfordeling

Midlertidige regler for arbejdsfordeling forlænget til udgangen af 2021

Den nye, midlertidige ordning om arbejdsfordeling, som fungerer som et fleksibelt alternativ til den traditionelle ordning, er forlænget frem til udgangen af 2021.

Arbejdsfordeling giver mulighed for, at du kan nedsætte dine medarbejdere i arbejdstid, og samtidig får medarbejderne dagpenge for den tid, de går ledige.

Hvornår er arbejdsfordeling relevant?

Ordningen kan være særligt relevant for din virksomhed nu, hvor store dele af samfundet stadig er nedlukket, og du måske aktuelt ikke har arbejde nok til de medarbejdere, du har ansat.

Hvis du har en forventning om, at der igen kommer gang i hjulene, giver arbejdsfordeling således mulighed for, at virksomheden i en periode kan spare nogle medarbejderomkostninger, samtidig med at virksomheden fastholder den gode arbejdskraft.

Den nye, midlertidige ordning om arbejdsfordeling

I forbindelse med at ordningen om lønkompensation er ophørt, er der vedtaget en ny, midlertidig ordning om arbejdsfordeling.

Fælles for den nye og den traditionelle model er, at ordningen skal anvendes på alle medarbejdere enten i en virksomhed som helhed, en afdeling i virksomheden eller en bestemt produktionsenhed.

For den traditionelle ordning gælder det, at

  • Den skal være et udslag af en kollektiv aftale. Det kan være hjemlet i en overenskomst, men kan også være aftalt kollektivt mellem arbejdsgiver og den gruppe medarbejdere, som skal indgå i ordningen
  • Der er fastlagte regler for, hvordan arbejdstiden kan nedsættes
  • Arbejdsfordelingen kan vare i 13 uger som udgangspunkt. Der kan være mulighed for at forlænge denne periode

Den nye ordning gør arbejdsfordelingen væsentligt mindre kompliceret end hidtil.

Ved den nye ordning kan der etableres arbejdsfordeling ensidigt fra arbejdsgivers side, altså uden den kollektive aftale, som hidtil har været et krav. Hvis de pågældende medarbejdere er omfattet af overenskomster, bliver disse sat ud af spil på dette punkt.

Derudover gælder følgende vilkår:

  • Arbejdsfordelingen kan vare i en ubegrænset periode, dog skal den ophøre senest den 31. december 2021.
  • Hvis en medarbejder modsætter sig arbejdsfordelingen, kan medarbejderen afskediges med sædvanligt varsel
  • Der er fuld fleksibilitet i forhold til, hvordan arbejdstiden nedsættes, så længe medarbejderen maksimalt går 50 % ned i tid i forhold til den almindelige arbejdstid
  • Virksomheden skal betale medarbejderen 3 ledighedsdage (G-dage) pr. måned
  • Medarbejdere der er omfattet af arbejdsfordelingen, får en forhøjet dagpengesats på ca. 143,50 kr. i timen
  • I perioden må der ikke afskediges medarbejdere på grund af arbejdsmangel

Som det fremgår ovenfor er den nye ordning særlig fleksibel for arbejdsgivere, og med ordningen søger man at sikre, at dygtige medarbejdere ikke bliver afskediget i en periode, hvor der endnu ikke er gang i hjulene på grund af COVID 19.

Video om arbejdsfordeling

I denne video forklarer advokat Louise Møller Christensen mere om den nye, midlertidige ordning om arbejdsfordeling, herunder om vilkårene for den nye ordning.

Vær opmærksom på at videoen blev optaget, da den midlertidige ordning om arbejdsfordeling først blev etableret. Dengang var der en begrænsning på 4 måneder, som der nævnes i videoen. Dette gælder ikke længere, da ordningen nu blot skal være ophørt d. 31. december 2021.

Rådgivning om arbejdsfordeling

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med de nye regler om arbejdsfordeling, er du velkommen til at kontakte Louise Møller Christensen for en drøftelse.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.