Nye regler for ansættelseskontrakter på vej i 2023

EU har været på spil igen, og der arbejdes dennes gang på at stramme reglerne om arbejdsgivers oplysningspligt i ansættelseskontrakter. Flere af de nye regler er vigtige at have for øje, når man har ansatte på få timer eller på tilkaldebasis.

Der arbejdes på at gennemføre det nye direktiv i dansk ret, og reglerne er foreløbigt kun på lovforslagsstadiet. Forventningen er dog at lovforslaget gennemføres, da EU-direktivet under alle omstændigheder skal implementeres i dansk ret.

Flere lønmodtagere får krav på en ansættelseskontrakt

Hidtil har det været et krav at medarbejdere med en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit skulle have en ansættelseskontrakt.

Kravet bliver strammet, således at det nu allerede er et krav at der udarbejdes en ansættel-seskontrakt, hvis medarbejderen har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 3 ti-mer.

Dermed vil der være behov for at lave ansættelseskontrakter til flere afløsere, end det hidtil har været tilfældet.

Ny formodningsregel for medarbejdere på tilkaldebasis

Det er foreslået med de nye regler, at der laves en formodningsregel til fordel for lønmodtage-ren, således at lønnen i en sygeperiode, opsigelsesperiode, løn under barsel eller andet, base-res på medarbejderens timeantal de sidste 4 uger, såfremt dette er højere end timeantallet i ansættelseskontrakten.

Beskyttelse af muligheden for at bijobbe

Et yderligere forslag er at lønmodtagerens mulighed for at bijobbe beskyttes, så arbejdsgiver ikke må forhindre lønmodtagerens muligheder, hvis det ikke går ud over fremmødet i den eksisterende beskæftigelse.

Fristen for at udarbejde en ansættelseskontrakt forkortes

Indtil nu har fristen for at lave en ansættelseskontrakt været én måned, men det er efter de nye regler foreslået, at kontrakten skal være på plads efter 7 dage.

Ikrafttrædelse udskudt

Det var planen at regler skulle trådt i kraft her til sommer. Dette er dog udskudt, men vi for-venter at reglerne vedtages til ikrafttrædelse ultimo 2023.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende fagforeningsforhold, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.