Nye regler om pant i betalingsrettigheder

Nye regler om pant i betalingsrettigheder

Folketinget har vedtaget nye regler om pant i betalingsrettigheder. Reglerne træder i kraft 1. april 2018. Læs her hvad de nye regler betyder.

Vi har tidligere beskrevet, at der d. 7. juli 2017 blev afsagt kendelse i en sag om pant i EU-rettigheder. Af kendelsen fremgik det, at pant i EU-rettigheder skal sikres ved tinglysning. Læs vores oprindelige artikel om emnet her: Pant i betalingsrettigheder skal tinglyses. I kølvandet på kendelsen fremsatte Miljø- og Fødevareministeriet i december 2017 et ændringsforslag til lov om landbrugsstøtte. Grundet praktiske udfordringer blev lovforslaget fremsat i en redigeret udgave d. 25. januar 2018, og d. 15. marts 2018 blev det vedtaget af Folketinget. Lovændringen træder i kraft d. 1. april 2018.

Det betyder lovændringen for pant i betalingsrettigheder

Det fremgår af den vedtagne lovændring, at pant i betalingsrettigheder skal sikres ved, at panthaver giver meddelelse til miljø- og fødevareministeren. Det er altså den praksis, der blev anvendt fra før 1. juli 2017, der nu bliver gældende.

Der er indsat flere overgangsregler som følge af perioden fra landsrettens kendelse d. 7. juli 2017 til den nye lovs ikrafttræden d. 1. april 2018. Det betyder blandt andet, at

  • Pant, der er meddelt inden d. 7. juli 2017 er beskyttet. Pantsætningerne kan dog fortrænges af tinglyste aftaler, der indgås i god tro og retsforfølgning, der foretages inden lovens ikrafttræden d. 1. april 2018.
  • Pant, der ikke er meddelt inden d. 7. juli 2017 eller tinglyst inden lovens ikrafttræden den 1. april 2018, skal efter lovens ikrafttræden meddeles til miljø- og fødevareministeriet for at opnå beskyttelse.
  • Pant, der er tinglyst inden d. 1. april 2018 er beskyttet, indtil et af ministeren fastsat tidspunkt. Dette tidspunkt forventes at være ikke mindre end 6 måneder efter lovens ikrafttræden. Inden dette tidspunkt skal pantet meddeles, for at det fortsat er beskyttet. Beskyttelsen gælder herefter fortsat fra tidspunktet for tinglysning.

Panthaver skal betale et gebyr pr. meddelelse om pantsætning. Ministeren fastsætter gebyrstørrelsen, som forventes at være 2.250 kr. mod tidligere 575 kr. Meddelelse om pant, der er tinglyst fra d. 7. juli 2017 frem til d. 1. april 2018 kan indgives gebyrfrit.

Spørgsmål til pant i betalingsrettigheder?

Hvis du har du spørgsmål til de nye regler om pant i betalingsrettigheder, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.