Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt. Skifteretten var enig i vores betragtninger, og afsagde derfor konkursdekret over skyldner igen. Dette medførte at vi kunne få indeståender udbetalt til kurs 100 til transporthaverne.

Efterfølgende har Penta Advokater været i en dialog med Danish Crown A.m.b.a. omkring denne nye retspraksis. Danish Crown A.m.b.a. har efterfølgende truffet en beslutning om, at der kan ske udbetaling af indestående andelskapitaler til kurs 100 i de konkursboer, der ikke er omfattet af den nye bestemmelse i konkursloven, det vil sige, hvor der er afsagt dekret før den 17. juli 2022.

Betingelsen for evt. udbetaling af andelskapitalen, er, at skyldner overfor Danish Crown A.m.b.a. dokumenterer, at denne ønsker at ansøge om gældssanering eller på anden vis opnår en økonomisk afslutning.

I den forbindelse har Danish Crown A.m.b.a. oplyst, at gyldig dokumentation kan omfatte følgende, herunder:
– en skriftlig tilkendegivelse fra skyldner indeholdende tilsagn om, at denne vil ansøge om gældssanering eller
– en skriftlig tilkendegivelse af, at der foreligger en økonomiske afslutning.

Det forventes, at Danish Crown A.m.b.a. får håndteret de omhandlede boer i løbet af januar 2023, hvorefter der vil ske udbetaling i løbet af 1. kvartal 2023.

Vi vil gerne dele vores viden

Såfremt I har interesse i at høre nærmere omkring denne nye praksis, kendelsen fra skifteretten eller forhold omkring andelshaverkonti og behandling heraf i konkursboer, er I velkommen til at kontakte advokat Michael E. Hansen tlf. 76 32 44 14, advokat Malene Buch Andersen tlf. 76 11 41 73 eller advokat Mogens Norlén tlf. 76 96 18 41.

Relateret indhold

Ny retspraksis om andelshaverkonti i konkursboer

Penta Advokater har fået afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Den 17. juli 2022 trådte en ny bestemmelse i kraft i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt., hvorefter det nu er blevet muligt for konkursboer at få udbetalt indeståender på andelshaverkonti til kurs 100 senest 3 måneder efter opsigelse heraf. Det følger af lovændringens ikrafttrædelsesbestemmelser, at den alene gælder for konkursboer og rekonstruktioner med dekret efter den 17. juli 2022. Lovændringen kan således ikke anvendes på konkursboer og rekonstruktioner med dekret før den 17. juli 2022 – dette hvad enten de fortsat er verserende eller afsluttede.

Hos Penta Advokater har vi gennem årene behandlet en lang række landbrugskonkurser, og vi har derfor også en del sager liggende, hvor indeståender på andelshaverkonti endnu ikke er færdigudbetalt som følge af andelsselskabernes vedtægter. Vi ser bl.a. vedtægter, hvor udbetaling skal ske over op til 10 år – også selvom konkursboet er afsluttet. Vi er derfor nødsaget til at genoptage disse konkursboer løbende og modtage udbetalingerne, afregne momsen, og herefter udlodde til kreditorerne eller eventuelle panthavere heri. Andelshaverkonti ser vi typisk i landbrugskonkurser, men det kan selvfølgelig også forekomme indenfor andre brancher.

Vi har ønsket at få afprøvet, om der kunne afsiges et nyt konkursdekret over en skyldner, som tidligere har været under konkursbehandling, men hvor der fortsat indestår beløb på andelshaverkonti. Dette vil aktivere den nye bestemmelse for indeståender på andelshaverkonti, hvorved indeståenderne kan kræves udbetalt til kurs 100 senest 3 måneder efter opsigelsen fra konkursboet.

Penta Advokater har derfor fået afprøvet en sag, hvor en landmand har været under konkursbehandling siden sommeren 2021 og frem til primo juli 2022, hvor boet blev afsluttet. Der henstod imidlertid fortsat væsentlige indeståender på andelshaverkonti, som kun kunne udbetales løbende over henholdsvis 3, 5 og 10 år. Skyldnerens pengeinstitut havde pant og transport i indeståenderne, men måtte således afvente denne årrække for udbetalingerne. Der var i sagen ingen tvivl om, at skyldner fortsat var insolvent, hvilket skyldneren også erkendte.

Penta Advokater indleverede på vegne af pengeinstituttet en ny konkursbegæring mod skyldner og argumenterede for, at konkursbetingelserne var opfyldt, hvorfor der kunne afsiges konkursdekret over samme skyldner igen. Insolvensbetingelsen kunne dokumenteres ved de faktiske gældsforhold og erkendelsen fra skyldner. Dertil kom spørgsmålet om, hvorvidt pengeinstituttet havde retlig interesse i afsigelse af konkursdekret igen. Penta Advokater argumenterede for, at der, ud fra de foreliggende forhold, var en interesse. Skifteretten var enig i disse betragtninger, og afsagde derfor konkursdekret over skyldner igen.

Herefter kan der nu iværksættes udbetaling af indeståenderne til kurs 100 indenfor 3 måneder, hvorefter konkursboet kan afsluttes endeligt, og pengeinstituttet kan få lukket mellemværendet med skyldner uden der løber renter og yderligere omkostninger på i de kommende år.

Det vil desuden betyde, at muligheden for at skyldner kan få gældssanering, er væsentlig forbedret, da han nu ikke skal beskattes af udbetalingerne løbende, idet beskatningen medtages i konkursboet.

Vil du vide mere?

Penta Advokaters historie

Ændring af konkurskarantænereglerne er under opsejling

Den 5. juli 2023 offentliggjorde Konkursrådet et forslag til revision af de eksisterende regler for konkurskarantæne. Vi vil i denne artikel kort opsummere de væsentligste foreslåede ændringer til de nuværende konkurskarantæneregler.

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.