GDPR skal også overholdes ved konkurs

Overholdelse af GDPR i forbindelse med en konkurs

Hos Penta Advokater har vi noteret os tilfælde, hvor direktører, i tilknytning til deres selskabers konkurs, har slettet alt bogføringsmateriale ud fra den overbevisning, at det er en pligt efter de persondataretlige regler.

Sletning af bogføringsmateriale i forlængelse af en konkurs med henvisning til GDPR, er imidlertid en misforståelse af de persondataretlige regler, hvilket vi her vil redegøre for.

Behandling af personoplysninger kræver et hjemmelsgrundlag

Som udgangspunkt er behandling af personoplysninger ikke tilladt, medmindre man kan påvise et hjemmelsgrundlag.

Samtykke er ét eksempel på et hjemmelsgrundlag, et andet eksempel er, at behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører jf. bogføringslovens § 10. Dette betyder med andre ord, at selskabet både har ret, men også pligt til at opbevare regnskabsmateriale i denne periode.

Såfremt man – hændeligt eller bevidst – destruerer regnskabsmateriale før tid, kan dette være en overtrædelse af databeskyttelsesforordningens princip om integritet og fortrolighed, ligesom det kan være en overtrædelse af bogføringsloven. Begge dele er strafpålagt.

Det skal hertil for fuldstændighedens skyld bemærkes, at kurator i forbindelse med en konkurs overtager ledelsen af selskabet, hvorfor der ikke er tale om, at det konkursramte selskab – uberettiget – videregivelser personoplysninger.

Bostyret/kurator skal have alle fornødne oplysninger til behandling af boet

Det følger endvidere af konkursloven, at skyldneren (i praksis direktøren) skal meddele bostyret/kurator alle fornødne oplysninger til behandling af boet.

Såfremt direktøren har slettet regnskabsmaterialet og kurator ikke kan sætte sig i besiddelse heraf, vil dette efter en nærmere konkret vurdering kunne være en så groft uforsvarlig handling, at det kan medføre en konkurskarantæne.

Søger du rådgivning om GDPR?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk bistand samt en vurdering af jeres behandling af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til advokatfuldmægtig Henrik Norup og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?