Overtræde arbejdstidsreglerne

Så dyrt er det at overtræde arbejdstidsreglerne

Som arbejdsgiver skal du kende arbejdstidsreglerne og være bevidst om, at det er uden betydning, om den ansatte selv har indvilliget i at arbejde mere, end reglerne tillader. Læs her hvad det koster at overtræde arbejdstidsreglerne.

Det første arbejdstidsdirektiv blev vedtaget af EU i 1993, og sidenhen er der kommet visse ændringer til. I Danmark er reglerne gennemført ved Lovbekendtgørelse 2004-08-24 nr. 896 om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Der er altså på ingen måde tale om nye regler.

Så meget må dine medarbejdere arbejde

En af de væsentligste regler i ”Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet” er § 4, der lyder således:

“Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet.”

Såfremt reglerne ikke overholdes, kan du som arbejdsgiver pålægges at betale en godtgørelse til den ansatte.

Der har ikke været mange sager hos domstolene, hvor der er blevet taget stilling til, om reglerne er blevet overtrådt. I de to sager som er nået til landsretterne, er der blevet tilkendt godtgørelse til lønmodtagerne ud fra et frit skøn, delvist baseret på lønnens størrelsen og overtrædelsens grovhed.

Nu har Højesteret imidlertid haft mulighed for at tage stilling til en sag om overtrædelse af arbejdstidsreglerne, og lejligheden blev benyttet til at fastlægge rammerne for godtgørelsernes størrelse.

Så meget koster det at overtræde arbejdstidsreglerne

Sagen i Højesteret drejede sig om en medarbejder, som – over en 4-årig periode – havde arbejdet mere end 48 timer i ugen i 32 referenceperioder. Der var altså tale om en overtrædelse af grovere karakter.

Højesteret opstillede en normalgodtgørelse af størrelsen 25.000 kr.

– Den overvejende hovedregel vil altså være, at der skal betales 25.000 kr. i godtgørelse til den ansatte ved overtrædelse af reglerne. Hvis der er særlige formildende omstændigheder, kan godtgørelsen nedsættes delvist eller bortfalde helt, forklarer advokatfuldmægtig Martin Kjær

Højesteret åbnede dog også for at lade godtgørelsen stige til et maksimum på 50.000 kr. i særligt grove tilfælde, ved kontinuerlige og omfattende overtrædelser.

Efter højesterets opfattelse var der tale om en sådan grov overtrædelse i den givne sag, hvilket betød, at arbejdsgiveren skulle betale en godtgørelse til den ansatte efter maksimaltaksten, altså 50.000 kr.

– Som arbejdsgiver skal du være klar over, at det er uden betydning om den ansatte selv har indvilget i at arbejde mere og ekstra i forhold til det aftalte. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver har forståelse for risikoen, der er forbundet med at lade dine ansatte arbejde mere end 48 timer i ugen i gennemsnit over en 4-måneders periode.

Har du spørgsmål til arbejdstidsreglerne eller brug for ansættelsesretslig rådgivning?

Hvis du har spørgsmål til arbejdstidsreglerne eller behov for rådgivning inden for ansættelsesretten, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.