Ulovlig download af film

Status på sager om ulovlig download og fildeling

Sager, hvor almindelige internetbrugere er blevet sagsøgt for ulovlig download og fildeling af film, er blevet flittigt omtalt i medierne. Se den aktuelle status her.

I de seneste år har vi hos Penta Advokater set adskillige sager, hvor almindelige internetbrugere er blevet sagsøgt for ulovlig download og fildeling af film i forskellige genrer. Sagerne er også blevet omtalt i medierne og af Forbrugerrådet på grund af den aggressive fremgangsmåde, som virksomhederne bag søgsmålene benytter sig af.

Virksomhederne kontakter først borgerne med henblik på betaling af et mindre beløb for at afværge en eventuel retssag. Hvis borgerne ikke betaler, bliver de stævnet for et større beløb på 7.500 kr. pr. krænkelse. I dag verserer der derfor et betydeligt antal sager af denne type ved de danske byretter, f.eks. oplyste Retten på Frederiksberg i februar 2020, at der alene dér verserer mere end 70 retssager. Enkelte sager er desuden nået til EU-domstolen, da virksomhederne også har sagsøgt borgere i andre EU-lande.

Status på sagerne

På nuværende tidspunkt er der afsagt en række afgørelser i byretterne. Afgørelserne varierer meget fra sag til sag trods lignende omstændigheder, hvilket har skabt stor usikkerhed på området. En del af afgørelserne er anket til landsretterne, og flere byretter har derfor valgt at udsætte behandlingen af de verserende sager, indtil der foreligger afgørelser fra landsretterne. Det har de gjort for at skabe større ensartethed og sikkerhed omkring borgernes retsstilling.

Den 8. april 2020 traf Østre Landsret afgørelse i nogle af de ankede byretssager. Østre Landsret afviste sagerne med den begrundelse, at sagsøgeren, selskabet Copyright Management Services, ikke havde søgsmålskompetence til i eget navn at anlægge sager mod borgerne.

Det skyldes, at sagsøgeren ikke havde de oprindelige rettigheder til de omtalte film. Trods fremlæggelse af en overdragelsesaftale med den oprindelige rettighedshaver om retten til at føre sagerne, fandt Østre Landsret det ikke bevist, at der var sket en overdragelse af rettighederne, hvorfor selskabet ikke havde kompetence til at anlægge sagerne i eget navn.

Hvilken betydning har det for de resterende sager?

Det er endnu uvist, hvilken betydning Østre Landsrets afvisning af sagerne har for de resterende verserende sager ved de danske domstole. Sagsøgerne i de ovennævnte sager har fortsat mulighed for at anke afvisningerne til Højesteret, hvis de får tilladelse hertil af procesbevillingsnævnet. Sagerne er således ikke nødvendigvis definitivt afsluttede.

Såfremt Østre Landsrets afvisning af sagerne står ved magt, kan det få store konsekvenser for sagsøgerne i de sager, de har anlagt i deres eget navn. Det kan betyde, at en lang række borgere bliver frikendt i de resterende sager.

Vejledning, hvis du er blevet stævnet i en lignende sag

Som følge af det høje antal retssager har Retten i Frederiksberg udarbejdet en vejledning. Hvis du er blevet stævnet i en lignende sag og skal møde i byretten, kan du finde rettens vejledning her.

Vil du vide mere?

Hashtag# som beskyttet varemærke

Hashtag# som beskyttet varemærke

Det er almindeligt kendt, at ord, logoer, farver, lyde, bevægelser og dufte kan registreres som varemærker, hvis der er det fornødne særpræg. EU-domstolen har for nylig taget stilling til, om hashtags kan blive registreret som et beskyttet varemærke.