Få professionel rådgivning fra en advokat

Aflivning af mink betyder værdiforringelse af ejendommen

I sidste uge blev det meddelt, at alle mink i Danmark skal aflives. En udmelding, der selvsagt har stor betydning for danske minkavlere. Læs her hvad du skal være opmærksom på i forhold til din ejendom.

Livet som minkavler tog en meget pludselig drejning, da regeringen i sidste uge meddelte, at alle mink i Danmark skal aflives, blandt andet fordi der er fundet en muteret form for COVID-19 blandt mink. Som minkavler efterlader det med garanti mange spørgsmål, og én af de ting du skal være opmærksom på, er din ejendom.

Vær på forkant og gå i dialog med dine panthavere

Aflivningen af mink betyder, at anvendelsen/værdien af din bygningsmasse bliver ændret. Panthaver, i form af kreditforeningen eller banken, vil derfor have ret til at opsige lånet og forlange kapitalen indfriet, da pantet er blevet væsentligt forringet.

– Regeringen har meldt ud, at det ikke bliver tilladt at opdrætte mink, så længe der er COVID-19 i landet. Du skal altså forvente nedlukning over en længere periode. Det forstærker værdiforringelsen, at det er usikkert, om opstart i det hele taget vil blive tilladt efter COVID-19, siger advokat Niels Rud Aamann og tilføjer

– Din ejendom er ikke den eneste, der vil være uden drift og dermed uden indtægt, endda uden reelle alternativer til anden drift. Panthaverne er derfor nødsagede til at reagere, da de utvivlsomt kommer til at stå med en større værdiforringet boligmasse. Potentielt kan det efterlade dig i et økonomisk kaos, mens erstatningssagen pågår – og i værste fald kan du risikere en tvangsafhændelse/auktion af din ejendom, og dermed et krav om, at denne skal fraflyttes.

Grundlovens paragraf 73 om ekspropriation

Du skal være opmærksom på, at nedlukning af virksomheden på disse vilkår er en reel hindring af at drive næring fra ejendommen, hvilket ifølge Grundlovens paragraf 73, er lig med ekspropriation.

– Det er ikke den terminologi, regeringen anvender, men når man afliver alle mink inklusive avlsdyr, er det de facto en nedlukning af erhvervet – i minimum ét og formentlig flere år – og dermed bør minkavlerne være erstatningsberettigede, siger advokat Niels Rud Aamann og tilføjer

– Jeg frygter imidlertid, at processen kan blive lang og svær at gennemskue, så som minkavler er det vigtigt, at du er på forkant og får aftalt med panthaver, hvordan den manglende indtægt skal håndteres indtil da – er der behov for udsættelser af terminen eller nedsættelser af afdrag, så længe du ikke har en indtægt på ejendommen?

Erstatning til minkavlere

Når erstatningen skal udmåles, er det vigtigt, at du er proaktiv og opmærksom på en række parametre. Du skal blandt andet være opmærksom på, at

Pantet skal nedbringes, når du modtager erstatning, og at dette helst skal ske i samarbejde med kreditgiver, da værdiforringelsen af ejendommen jo tilhører panthaver

Inventaret også er omfattet af ejendommens pant – i hvert fald bure m.v.

Der i flere godkendelser er en klausul, der går på, at når driften indstilles, så skal minkhallerne ophøre af hensyn til miljø m.v. Flere af disse godkendelser gælder kun, så længe driften er i gang. Hvis du har en sådan en godkendelse, vil du således ikke få ejendommen i drift som minkejendom igen

Når erstatningen er udbetalt

– Når erstatningen er opgjort og alt forhåbentlig er faldet rigtigt på plads, er det nødvendigt at revurdere ejendommens anvendelse, både den reelle og den fremtidige. Du bør overveje, om den fastsatte offentlige ejendomsvurdering på det tidspunkt stadig er retvisende. Det kan bestemt ikke udelukkes, at du nu står med en række avlsbygninger, hvis værdi langt fra modsvarer værdien i forhold til en ejendom i brug. Det kan derfor blive nødvendigt at undersøge muligheden for at få nedsat den fremtidige ejendomsvurdering, siger advokat Niels Rud Aamann.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til det juridiske i forhold til den aktuelle situation, er du velkommen til at tage kontakt til os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.