Ekspropiation ved elforbindelse - Få rådgivning

Bliver du berørt af de nye forbindelser, der skal forstærke elnettet?

I dag har Energinet offentliggjort deres forslag til linjeføringen for to forbindelser, der skal forstærke elnettet.

Forbindelsen skal føres fra henholdsvis Endrup til den tyske grænse samt fra Endrup til Idomlund. Det betyder, at mange i dag finder ud af, om deres ejendom bliver eksproprieret helt eller delvist.

Mulighed for delvis dækning af udgifterne til sagkyndig bistand

Hvis du bliver berørt af linjeføringerne, skal du være opmærksom på, at du har ret til at få dækket en del af dine omkostninger til sagkyndig bistand. Det følger af ekspropriationsproceslovens § 29, at:

”Når en erstatningsberettiget til varetagelse af sine interesser under sagens behandling har afholdt nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til advokat, revisor mv., kan vedkommende kommission pålægge anlægsmyndigheden at udrede en passende godtgørelse herfor.”

Det betyder, at du som ejer af en ejendom, der bliver berørt af en af de to forbindelser, har ret til at søge eksempelvis advokatbistand og få erstatning for en del af dine udgifter i den forbindelse.

Omkostningerne skal selvfølgelig være rimelige set i forhold til indgrebets omfang. Dækningens størrelse fastsættes i praksis som en del af erstatningsafgørelsen fra Ekspropriationskommissionen, eller som et led i den forligsaftale du indgår med Energinet. Du kan således ikke være sikker på, at alle dine omkostninger til sagkyndig bistand bliver dækket, men i de fleste sager gives der en væsentlig erstatning til dækning af omkostningerne.

Sådan bliver du hørt

Når staten foretager en ekspropriation, starter de med at lave et projektforslag, som de sender til berørte lodsejere (som de har gjort i dag, d. 10. september 2019). Frem til 21. oktober har du mulighed for at indsende bemærkninger til dette forslag.

Hvis du kan blive enig med Energinet i placeringen af anlægget, men ikke om erstatningens størrelse, kan du få spørgsmålet om erstatningens størrelse afgjort af en voldgiftsret.

Hvis du ikke kan blive enig med Energinet om anlæggets placering på din ejendom, sendes forslaget til Ekspropriationskommissionen, som er en uafhængig instans, der vurderer, om projektet er lovligt, hvordan anlægget skal udformes og hvilken erstatning du skal have. I den forbindelse afholdes en besigtigelsesforretning, hvor alle berørte indkaldes til et møde på deres ejendom, hvor kommissionen kan afvise, godkende eller kræve ændringer til projektet. Til mødet vil du som lodsejer have mulighed for at udtale dig om lovligheden af projektet og komme med ændringsforslag.

Senere afholder Ekspropriationskommissionen en ekspropriationsforretning. På dette møde, der ligeledes holdes på ejendommen, har du som lodsejer mulighed for at komme med dine bemærkninger til erstatningens størrelse.

Derfor kan sagkyndig bistand være fordelagtigt

Hvis du ikke har erfaring med området, kan det være fordelagtigt at få en advokat med speciale i ekspropriation til at give dig en vurdering af dine muligheder samt rådgive omkring, hvordan du bør forholde dig over for Ekspropriationskommissionen. Advokaten kan sende de skriftlige bemærkninger til kommissionen eller deltage ved møderne på ejendommen og tale din sag. hvis du ønsker det.

Det kan desuden være en fordel, at du har en rådgiver, som varetager dine interesser, hvis du ønsker at indgå i forhandlinger med Energinet, når du har modtaget deres forslag til en forligsmæssig løsning omkring anlæggets placering og erstatningens størrelse.

Det er en god idé at kontakte en advokat så tidligt i forløbet som muligt, så du kan få råd og vejledning, efterhånden som spørgsmålene opstår, og brevene fra Energinet og Ekspropriationskommissionen kommer ind af døren.

Ønsker du rådgivning?

Hos Penta Advokater har vi stor erfaring med ekspropriationssager. Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i forbindelse med ekspropriation som følge af de to elforbindelser, er du derfor velkommen til at rette henvendelse til advokat Martin Kjær og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.