Hvad med byggeskadeforsikringen hvis forsikringsselskabet går konkurs

Byggeskadeforsikring: Forsikringsselskabet går konkurs – og hvad så nu?

En byggeskadeforsikring kan ikke tegnes, når byggeriet er påbegyndt. Det giver udfordringer, hvis forsikringsselskabet erklæres konkurs i løbet af forsikringsperioden.

Ifølge byggeloven skal parcelhusbyggeri til forbrugere leveres med en byggeskadeforsikring, der skal dække udgiften til afhjælpning af eventuelle mangler ved byggeriet, som opdages efter byggefirmaets eventuelle konkurs. Byggeskadeforsikringen løber i 10 år, hvilket svarer til den absolutte forældelsesfrist for krav i anledning af mangler ved byggeriet.

Betingelser for byggeskadeforsikring

En byggeskadeforsikring kan ikke tegnes, når først byggeriet er påbegyndt, hvilket er en udfordring i det tilfælde, at forsikringsselskabet, hvori byggefirmaet har tegnet byggeskadeforsikring, erklæres konkurs i løbet af forsikringsperioden.

I så fald står husejerne tilbage uden nogen byggeskadeforsikring. Husejerne har ikke mulighed for på eget initiativ at tegne en ny forsikring, idet byggeskadeforsikringen som sagt ikke kan tegnes efter, at byggeriet er påbegyndt.

Dækker Garantifonden husejers krav?

Indtil 1. januar 2019 har det lovgivningsmæssigt været sådan, at Garantifonden* dækkede husejernes krav mod byggefirmaet, der måtte opstå i perioden indtil 4 uger efter, at husejerne havde fået meddelelse fra kurator om, at forsikringsselskabet var erklæret konkurs.

Den 1. januar 2019 trådte en lovændring i kraft. Garantifonden dækker nu ikke kun i 4-ugers perioden, men i hele den resterende forsikringsperiode. Eftersom loven først trådte i kraft den 1. januar 2019, gælder den nye ordning kun i de tilfælde, hvor forsikringsselskabet er blevet erklæret konkurs efter den 1. januar 2019.

For de husejere, der har haft en byggeskadeforsikring i et forsikringsselskab, der er erklæret konkurs inden den 1. januar 2019, gælder den tidligere ordning. Husejerne kan således kun opnå dækning fra Garantifonden i 4-ugers perioden, og har i øvrigt ikke mulighed for at tegne en ny byggeskadeforsikring.

Fra politisk side drøftes det, om den nye ordning bør have tilbagevirkende kraft, således at Garantifonden ikke kun overtager dækningen, når forsikringsselskabet er gået konkurs efter den 1. januar 2019, men også overtager dækningen for de forsikringsselskaber, som er erklæret konkurs før den 1. januar 2019.

Af hensyn til en lang række husejere vil det efter Penta Advokaters opfattelse være mest hensigtsmæssigt, at ordningen får tilbagevirkende kraft. Alternativt står mange husejere tilbage uden byggeskadeforsikring og uden mulighed for at tegne en ny.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med nybyg?

Hvis du har behov for juridisk rådgivning i forbindelse med nybyg, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater, og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

* Garantifonden er er en selvejende institution, som yder dækning for erstatningsbeløb, som den forsikrede har krav på ifølge forsikringspolicen, når direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, bliver erklæret konkurs m.v.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.