Reglerne for udlejning af bolig på landet

Det skal du vide om udleje af bolig på landet

Når der er tale om udlejning af bolig på landet i forbindelse med et ansættelsesforhold på et landbrug, gælder særlige regler. Læs mere om reglerne her.

Det er som udgangspunkt lejeloven, der gælder, når der er tale om udlejning af bolig. Det vil sige, at det er lejelovens almindelige regler, som bliver anvendt ved indgåelse af lejeforholdet samt ophør heraf.

Der findes imidlertid særregler, når der er tale om udlejning af bolig på landet i forbindelse med et ansættelsesforhold på et landbrug.

Regler ved udlejning af bolig på landet

Når en person er ansat og samtidig har råderet over en bolig, er det vigtigt at få afklaret, om kontraktforholdet overvejende er karakteriseret ved råderetten over boligen eller ved ansættelsesforholdet.

Hvis det er ansættelsesforholdet, som udgør det væsentligste element i aftalen, kan man aftale, at lejeforholdet ikke skal reguleres af lejelovgivningen. Det vil for eksempel typisk være tilfældet, hvis en vicevært får stillet en viceværtsejendom til rådighed.

Såfremt lejelovgivningen ikke finder anvendelse på lejeforholdet, skal det være oplyst i den udarbejdede lejekontrakt, så lejeren er bekendt med, at han/hun ikke kan påberåbe sig alle lejelovens regler, men eventuelt i stedet er underlagt landbrugsloven, såfremt ejendommen er omfattet af landbrugslovens regler om bopælspligt.

I lejeaftalen bør det specificeres:

  • At lejemålet er opnået som led i ansættelsesforholdet, hvorfor lejelovens almindelige regler ikke er gældende for lejeforholdet
  • Om lejeforholdet er tidsbegrænset
  • Hvordan lejeren er stillet ved ophør af ansættelsesforholdet, herunder i henhold til fraflytning af lejeboligen

Derudover skal du som udlejer være påpasselig med at indgå en lejeaftale, før ansættelsesforholdet er indgået og underskrevet. Der vil således som oftest være tale om to kontrakter: En ansættelseskontrakt og en boliglejekontrakt. Hvis lejekontrakten indgås før ansættelsesforholdet, kan de beskyttelsespræceptive regler i lejeloven gøre det næsten umuligt at blive løst fra lejeforholdet, selvom ansættelsesforholdet måtte ophøre før tid.

I de tilfælde hvor lejeforholdet udgør det væsentligste i aftalegrundlaget, vil lejelovens almindelige regler være gældende.

Sådan får du opsagt lejeren

Hvis det er ansættelsesforholdet, der udgør det primære i aftalegrundlaget, er det de almindelige kontrakts- og aftaleretlige regler, som er gældende.

Udlejeren har ret til at opsige lejemålet ved den ansatte, som træder ud af ansættelsesforholdet, hvis den ansatte har lejet lejemålet som led i eller i anledning af sit ansættelsesforhold hos udlejer. Det er derfor en betingelse, at udlejer og arbejdsgiver er den samme person.

Opsigelse af lejeaftalen kan tidligst ske samtidig med, at ansættelsesforholdet er blevet opsagt. Vær opmærksom på at du altid skal opsige ansættelsesforholdet først eller som minimum samtidig med lejeaftalen.

Lejemålet kan godt opsiges senere end ansættelsesforholdet, hvis det ikke umiddelbart skal benyttes af en anden, f.eks. af hensyn til at overholde Landbrugslovens regler om bopælspligt. Her må det dog tilrådes, at udlejer skriftligt informerer lejeren om, at lejemålet er opsagt som følge af ansættelsesforholdets ophør, hvorfor lejeren senest skal være fraflyttet på en nærmere specificeret dato, af hensyn til at boligen skal benyttes af en ny medarbejder, der tiltræder på et senere tidspunkt.

Har du brug for rådgivning om udlejning af bolig på landet?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har behov for rådgivning i forbindelse med udlejning af bolig på landet, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater for en drøftelse.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.