Franchisegivers rolle når franchisesamarbejdet ikke lever op til forventningerne

Franchisegivers rolle når et franchisesamarbejde ikke lever op til forventningerne

Forud for franchiseaftalens indgåelse stilles franchisetager som oftest en række forventede resultater i udsigt. Desværre indfries forventningerne ikke altid, og i nogle tilfælde kan det tilskrives franchisegiver.

Hvis de forventninger som franchisetager har til driften og resultaterne ikke indfries, er der en betydelig risiko for, at franchisetager kommer i likviditetsmangel, hvilket for det første øger risikoen for, at franchisetager bliver (uhensigtsmæssig) afhængig af franchisegiver, idet det oftest er franchisegiver, som leverer varerne til franchisetager, og for det andet øger det risikoen for, at franchisetager misligholder franchiseaftalen overfor franchisegiver, og dermed at samarbejdet ødelægges og må ophøre.

Der kan være flere årsager til, at franchisetager ikke opnår de resultater, som han/hun blev stillet i udsigt af franchisegiver forud for eller i forbindelse med franchiseaftalens indgåelse.

Overordnet kan årsagerne inddeles i tre kategorier:

  • Franchisegivers forhold
  • Franchisetagers forhold
  • Forhold, som hverken kan tilregnes franchisegiver eller franchisetager

I denne artikel gennemgås de forhold, som kan tilskrives franchisegiver, og som har været en medvirkende årsag til, at franchisetager ikke har opnået de resultater, som han/hun var blevet stillet i udsigt.

Franchisegivers forhold

Hvis forventningerne til franchisesamarbejdet ikke indfries, kan det, som nævnt, i nogle tilfælde tilskrives forhold, som kan henføres til franchisegiver, f.eks.:

Franchisegivers prospekt er for ambitiøst

Forud for en franchiseaftales indgåelse bliver franchisetager præsenteret for et franchiseprospekt. Det er som oftest på baggrund af dette prospekt, at franchisetager lægger et budget, og på bagrund af budgettet træffer beslutningen om at indgå franchiseaftalen med franchisegiver.

Hvis det efterfølgende viser sig, at franchisegivers ambitioner var urealistisk høje og at konceptet overfor franchisetager var blevet ”oversolgt”, står franchisetager i en situation, hvor resultaterne i budgettet langt fra realiseres.

Som eksempel kan nævnes, at franchisegiver har haft en urealistisk forventning om hastigheden for væksten i markedet.

Franchisegivers dårlige ”vedligeholdelse” af franchisekonceptet

Når franchisetager køber sig ind i et franchisekoncept, og derved forpligter sig til at agere i henhold til de retningslinjer, som franchisegiver opstiller, har det stor betydning, om disse retningslinjer er tidsvarende.

Såfremt franchisegiver ikke sørger for, i tilstrækkeligt omfang, at vedligeholde og udvikle franchisekonceptet, således at det hele tiden er opdateret i forhold til markedets efterspørgsel, vil det påvirke franchisetagers driftsmuligheder, og dermed også franchisetagers muligheder for at skabe resultater.

Konkurrencen i markedet ændrer sig

I umiddelbar forlængelse af ovenstående har det stor betydning, at franchisegiver er forudseende i forhold til ændrede konkurrenceforhold i markedet, når prospektet udarbejdes og når det fastlægges, hvilket franchisekoncept og hvilke retningslinjer, franchisetagerne skal agere under.

Det er så godt som umuligt at spå om fremtiden, hvorfor omstillingsparathed og –vilje kan være afgørende. Mangel på samme kan omvendt medføre forringede drifts- og indtjeningsmuligheder for franchisetager og dermed påvirke resultaterne.

Flere ”kollegaer”/”konkurrenter” i samme geografiske område

I en lang række franchisekontrakter er det nærmere reguleret, inden for hvilket geografisk område den pågældende franchisetager må agere.

Såfremt franchisegiver indgår aftale med nye franchisetagere indenfor samme geografiske område, vil det alt andet lige påvirke den eksisterende franchisetagers drift, idet konkurrencen herved skærpes.

Eftersom franchisetageren i en lang række tilfælde ikke vil have mulighed for at udvide eller ændre sit geografiske område uden nærmere aftale med franchisegiver, vil franchisetagers muligheder for at opnå de forventede resultater blive påvirket betydeligt, såfremt franchisegiver tillader nye kollegaer/konkurrenter indenfor samme geografiske område.

Andre årsager til at et franchisesamarbejde kan mislykkes

Franchisegiver er ikke den eneste, der har en væsentlig rolle i forhold til at få et franchisesamarbejde til at lykkes. Det har franchisetager, som nævnt indledningsvist, naturligvis også. Vi har skrevet en artikel, hvor vi gennemgår de forhold, der kan tilskrives franchisetager og i øvrigt kommer ind på en række forhold, som ikke kan tilskrives nogen af de to parter.

>> Franchisetagers rolle når et franchisesamarbejde ikke lever op til forventningerne

Har du brug for rådgivning om franchiseaftaler?

Hos Penta Advokater har vi rådgivet franchisetagere gennem en årrække, og har derfor indsigt i de forskellige typer af franchiseaftaler på markedet. Kontakt Penta Advokater for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe, hvis du overvejer at indgå en franchiseaftale eller allerede er i et franchiseforhold. Vi tilbyder i den forbindelse en gratis vurdering af, om kontrakten lever op til, hvad vi mener, er standarten i dag.

Vil du vide mere?

Nye lovændringer om seksuel chikane på arbejdspladsen

Trepartsaftalen og de nye lovændringer har til formål at understøtte en kulturforandring på de danske arbejdspladser. Det skal være med til at sikre, at arbejdsgivere og medarbejdere bliver bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane.