Franchisetagers rolle når et franchisesamarbejde ikke lever op til forventningerne

Franchisetagers rolle når et franchisesamarbejde ikke lever op til forventningerne

Hvis franchisetagers forventninger til driften og resultaterne af et franchisesamarbejde ikke indfries, er det til skade for begge parter. Nogle gange kan det tilskrives udefrakommende forhold, mens det andre gange kan tilskrives franchisetager.

Hvis de forventninger som franchisetager har til driften og resultaterne ikke indfries, er der en betydelig risiko for, at franchisetager kommer i likviditetsmangel, hvilket for det første øger risikoen for, at franchisetager bliver (uhensigtsmæssig) afhængig af franchisegiver, idet det oftest er franchisegiver, som leverer varerne til franchisetager, og for det andet øger det risikoen for, at franchisetager misligholder franchiseaftalen overfor franchisegiver, og dermed at samarbejdet ødelægges og må ophøre.

Der kan være flere årsager til, at franchisetager ikke opnår de resultater, som han/hun blev stillet i udsigt af franchisegiver forud for eller i forbindelse med franchiseaftalens indgåelse.

Overordnet kan årsagerne inddeles i tre kategorier:

  • Franchisegivers forhold
  • Franchisetagers forhold og
  • Forhold, som hverken kan tilregnes franchisegiver eller franchisetager

Franchisegivers forhold har vi beskrevet i denne artikel:
>> Franchisegivers rolle når et franchisesamarbejde ikke lever op til forventningerne

I denne artikel vil vi derfor koncentrere os om franchisetagers forhold samt de forhold, der hverken kan tilskrives franchisegiver eller franchisetager

Franchisetagers forhold

Hvis forventningerne til franchisesamarbejdet ikke indfries, skyldes det i nogle tilfælde forhold, der kan henføres til franchisetager, f.eks.:

Dårlig forberedelse inden start

Inden man indgår et franchisesamarbejde, er det vigtigt, at man foretager en omhyggelig undersøgelse af business casen og blandt andet søger at afklare, hvilke konkurrenter der er i markedet, om der er et fornuftigt kundegrundlag og om der kan være geografiske udfordringer i forhold til produktet. Derudover er det vigtigt at have en realistisk forventning til sin egen arbejdsindsats og have familiens opbakning til projektet, der sjældent vil kunne klares på en almindelig 37-timers arbejdsuge. Som franchisetager bliver man selvstændig med alt, hvad det indebærer.

Manglende arbejdsindsats fra franchisetager

Selvom man som franchisetager køber sig ind i et forretningskoncept og underlægger sig en række retningslinjer, påhviler det i sidste ende franchisetageren at sørge for, at der bliver lagt den nødvendige arbejdsindsats i forretningen. Med arbejdsindsats menes ikke blot antallet af arbejdstimer, men også franchisetagers eller dennes medarbejderes faglige kompetence og performance.

Det er i den forbindelse vigtigt, at man får defineret sin egen rolle i virksomheden: Nogle er fødte sælgere, mens andre er bedst til administrativt arbejde.

Manglende arbejdsindsats eller manglende performance vil naturligvis påvirke driften og dermed også resultaterne heraf.

I den forbindelse er der mange forhold, der kan gøre sig gældende, eksempelvis sygdom, familieforhold, dårlig ledelse og medarbejderhåndtering.

Konkurrencen i markedet ændrer sig

Ændrede konkurrenceforhold er ikke kun et parameter, som franchisegiver skal have for øje. Også franchisetager skal selvfølgelig være omstillingsparat og villig til at investere tid og penge i ændringer.

Selvom man som franchisetager er underlagt en række retningslinjer fastsat af franchisegiver, agerer man som franchisetager som selvstændig erhvervsdrivende og har ansvaret for at drive en god forretning inden for de retningslinjer, som franchisegiver stiller.

Franchisetager må løfte sit ansvar for at skabe de resultater, som han/hun er blevet stillet eller har stillet sig selv i udsigt, bl.a. ved at være yderst opmærksom på ændrede konkurrenceforhold og i forlængelse heraf være omstillingsparat og omstillingsvillig.

Forhold som hverken eller/både og kan tilskrives franchisegiver og franchisetager

Ikke-indfriede forventninger til resultatet kan også skyldes forhold, som hverken eller/både og kan tilskrives franchisegiver og franchisetager. Eksempelvis:

Usete effekter af kontrakten

Efter franchiseaftalens indgåelse kan det vise sig, at hverken franchisegiver eller franchisetager ved franchiseaftalens indgåelse havde forudset det nødvendige investeringsomfang for udøvelsen af det pågældende franchisekoncept.

Det vil påvirke franchisetagers likviditet, idet franchisetager vil være tvunget til at foretage større kapitalbindinger end forudset. Manglende likviditet vil øge risikoen for betalingsmisligholdelse overfor franchisegiver og dermed risikoen for, at samarbejdet ødelægges og ophører.

Som eksempel kan nævnes, at der viser sig at være behov for et bredere produktudvalg, hvilket både medfører behov for større kapitalbindinger i varelager samt større (dyrere) lokaler.

I forhold til kapitalbindinger i varelager bør man være særlig opmærksom på, at et varelagers værdi er betydelig mindre end varerne opgjort til både kost- og salgspris. Der kan altså blive tale om store kapitalbindinger i aktiver, som reel set er langt mindre værd end kapitalen, der investeres deri.

Længere indkøring end beregnet

Lige såvel som at franchisegiver og franchisetager ikke har forudset det reelle kapital- og likviditetsbehov, er der en risiko for, at franchisegiver og franchisetager har fejlvurderet med hensyn til tidshorisonten for indkøringsprocessen samt ændringer i forbrugsmønstre, og dermed tidshorisonten for optimal indtjening.

Fejlvurderingen kan ske på såvel franchisegiver- som franchisetager siden. Franchisegiver kan i sit prospekt have lavet et forkert estimat, lige såvel som franchisetager kan have lagt en forkert tidshorisont til grund ved sin budgettering.

Uanset hvor fejlen er begået, vil det påvirke franchisetagerens indtjening, såfremt indkøringsprocessen viser sig at strække sig over en længere periode end forudsat.

Konsekvenserne af manglende likviditet og deraf afledt betalingsmisligholdelse af franchiseaftalen kan i langt de fleste tilfælde imødekommes og minimeres ved en gennemarbejdet og fair franchisekontrakt.

Søger du rådgivning om franchiseaftaler?

Hos Penta Advokater har vi stor erfaring med forhandling af franchisekontrakter. Du er velkommen til at kontakte os, hvad enten det drejer sig om en drøftelse af din indgåede franchisekontrakt eller såfremt du påtænker at indgå i et franchisekoncept og derfor har brug for bistand i forbindelse med franchiseaftalens indgåelse. Vi tilbyder i den forbindelse en gratis vurdering af, om kontrakten lever op til, hvad vi mener, er standarten i dag.

Vil du vide mere?

Nye lovændringer om seksuel chikane på arbejdspladsen

Trepartsaftalen og de nye lovændringer har til formål at understøtte en kulturforandring på de danske arbejdspladser. Det skal være med til at sikre, at arbejdsgivere og medarbejdere bliver bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane.