Husk arbejdsskadeforsikringen hvis du er landmand

Husk arbejdsskadeforsikringen hvis du er landmand

Der sker desværre arbejdsulykker i landbruget hvert eneste år, så det er vigtigt, at du tager de rette forholdsregler og sørger for, at du er sikret bedst muligt, hvis ulykken skulle være ude.

Som lønmodtager er man automatisk omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Sådan er det ikke, hvis man er selvstændig. Hvis du er selvstændig landmand, er det derfor vigtigt, at du sørger for at sikre dig selv ved at tegne en forsikring, der dækker, hvis du kommer ud for en arbejdsulykke.

Sørg for at din medarbejdende ægtefælle også er dækket

Hvis din ægtefælle er medarbejdende, er hun/han heller ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven. Selvom din ægtefælle er ansat som lønmodtager, vil hun/han fra forsikringens side blive anset som selvstændig.

I bør derfor begge tegne en arbejdsskadeforsikring, så I har et økonomisk sikkerhedsnet, hvis I kommer ud for en ulykke, som betyder, at I ikke er i stand til at arbejde som før, i en kortere eller længere periode.

Hvis I tillige ønsker at sikre jer mod erhvervssygdomme (det vil sige sygdom, der er opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, f.eks. en tennisalbue eller allergi), bør I desuden indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du kommer til skade, skal du huske følgende:

  • Tag på skadestuen eller til din egen læge hurtigst muligt, så din skade bliver dokumenteret i lægejournalen. Dette kan have betydning for en evt. erstatningssag
  • Anmeld din skade til Arbejdsskadestyrelsen i god tid, før fristen for anmeldelse udløber, det vil sige inden for et år efter, at skaden er sket. Ellers risikerer du at miste retten til erstatning.
  • Anmeld skaden til øvrige forsikringer, du måtte have tegnet privat, såsom en heltidsulykkesforsikring

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender din skade som en arbejdsulykke, vil de vurdere, hvorvidt du kan få udbetalt erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab. Der kan desuden være tale om dækning for udgifter i forbindelse med din behandling, eksempelvis fysioterapi.

Hvis en af dine ansatte kommer til skade

Hvis det i stedet er en af dine ansatte, der kommer til skade, skal du være opmærksom på, at du som arbejdsgiver har pligt til at anmelde ulykken til din arbejdsskadeforsikring hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at skaden er sket.

Hvis der er tale om små skader, som ikke kræver behandling eller længere sygemelding, kan du i første omgang undlade at anmelde skaden. Du skal dog efterfølgende anmelde skaden, hvis den tilskadekomne ansatte er sygemeldt i mere end 5 uger.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på din anmeldelsespligt, da du kan straffes med bøde, hvis du ikke overhover den.

Få den rette rådgivning

Hos Penta Advokater har vi en afdeling, som udelukkende beskæftiger sig med personskade, herunder arbejdsskader. Hvis du har spørgsmål til tegning af arbejdsskadeforsikring og anmeldelse af arbejdsulykke eller søger en objektiv vurdering af, hvorvidt dit tilkendte erstatningsbeløb er rimeligt, er du velkommen til at tage kontakt til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.