Få en advokat med viden om reglerne for jagt

Hvad er strafferammen for krybskytteri i Danmark?

Desværre oplever vi løbende krybskytteri i Danmark, men hvad er egentlig strafferammen for krybskytteri? Det kan du blive klogere på her.

Forbud mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter indgår som et delmål i FN’s 17 verdensmål, og selvom der er steder i verden, hvor det er mere udbredt end herhjemme, foregår det desværre også her.

Seneste eksempel er fra Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, hvor en hundepatrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi natten til den 20. september 2020 stoppede en varevogn med to mænd i jagtudstyr og et afskåret hoved fra et krondyr.

Reglerne om krybskytteri i Danmark

Ordet krybskytte benyttes om en person, der typisk udøver jagt på en andens revir eller efter en fredet eller truet dyreart. Krybskytteri er reguleret af Lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019 om jagt og vildtforvaltning (herefter benævnt ”Jagtloven”).

Overordnet må der i Danmark kun drives jagt på vildt, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, der er fastsat for arten, jf. Jagtlovens § 3. Dernæst må jagt som udgangspunkt kun finde sted i tiden fra solopgang til solnedgang, jf. § 4.

Jagtlovens § 13 fastslår, at det er forbudt at jage, hvor den pågældende ikke har jagtret, medmindre der er indhentet et samtykke fra den jagtberettigede.

Jagtretten på privat ejendom tilhører som hovedregel ejeren. Jagtretten indebærer således en ret til at jage på det pågældende terræn, en ejendomsret til det vildt, der falder på terrænnet samt en ret til at påtale uberettiget jagtudøvelse.

Straffen for krybskytteri

De seneste 10 år har der næsten årligt verseret sager om krybskytteri for domstolene. Bevisbyrden er ofte svær, idet krybskytten helst bør fanges på selve gerningstidspunktet.

Ifølge Jagtlovens kapitel 9 er udgangspunktet bødestraf, men ved forsætlig overtrædelse eller ved grov uagtsomhed er der risiko for fængselstraf i indtil 2 år. Desuden er der risiko for frakendelse af jagttegnet samt retten til erhvervelse heraf i op til 5 år ved forsætlige overtrædelser, der giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve jagt på forsvarlig måde i fremtiden.

Domstolene har også mulighed for at konfiskere de våben og redskaber, der er anvendt til lovovertrædelsen, hvilket eksempelvis kan omfatte den sigtedes køretøj.

Hvis man driver ulovlig jagt på anden mands ejendom, kan man i øvrigt risikere at blive straffet efter Jagtloven, selvom man ikke har skudt noget.

Har du spørgsmål til reglerne for udøvelse af jagt?

Hvis du har spørgsmål til krybskytteri eller mere overordnet, hvilke regler der gælder for udøvelse af jagt, er du velkommen til at kontakte Penta Advokater.

Vil du vide mere?

Fælles transport under jagt

Hvilke regler er gældende, når der arrangeres fælles transport mellem såterne, og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Medarbejderes fagforeningsforhold

Man kan som arbejdsgiver komme til at se sig sur på fagforeningerne og deres indblanding i virksomhedens forhold. Det må dog ikke betyde, at man kommer til at behandle sine medarbejdere forskelligt afhængigt af deres fagforeningsmæssige tilknytning.