Fælles transport under jagt

Når jagtsæsonen er i gang, arrangeres der ofte fælles transport mellem såterne, men hvordan er reglerne egentlig og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Der er klassisk set tre former for færdsel i forbindelse med jagt:

  • Til fods
  • I bil
  • På/i vogn eller trailer trukket af en traktor eller et andet motordrevet køretøj

De to første former for transport skaber sjældent problemer. Men hvilke regler gælder der, hvis man arrangerer fælles transport i vognen efter en traktor eller på en trailer efter en bil eller en ATV? Og hvem har ansvaret, hvis uheldet er ude?

Overordnet set er der forskellige regler der gælder, alt efter om man kører på færdselslovens område, eller man kører uden for færdselslovens område.

Kørsel inden for færdselslovens område omfatter:

  • Færdsel på veje som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Det indebærer stort set al slags færdsel, på stort set alle veje, f.eks. skovveje, markveje, private veje, gårdspladser m.v.
  • Færdselsloven gælder også for skovveje, selvom skovvejen med skiltning er afspærret for offentligheden på grund af jagt
  • Der er endda praksis for, at færdselsloven gælder på en tilfrosset sø, idet den blev brugt til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Kørsel på lad kræver tilladelse

Der er ikke særlige regler der omhandler persontransport under afholdelse af jagter, når du kører på færdselslovens område. Det er derfor Færdselslovens almindelige regler, som gælder når du transporteres rund mellem såterne på jagten. Færdselslovens § 82 bestemmer, at ”passagerer ikke må medtages i et sådant antal eller være anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare for dem selv eller andre.

Hvis du bliver stoppet af politiet under en jagt, er det dermed politiets konkrete skøn der i situationen afgøre, om transporten umiddelbart kan anses for at være i overensstemmelse med færdselsloven.

I praksis er det dog tidligere blevet vurderet af Trafik- og Byggestyrelsen, at en vogn trukket efter en bil ikke opfylder lovens krav om sikker befordring, hvorimod en vogn trukket efter en traktor kan være lovlig, såfremt vognen er særligt indrettet til formålet.

Der gælder dog heller ikke specifikke regler for anvendelse af traktortrukne vogne til transport af jægere. Derfor skal både vognen og traktoren være indregistreret, når der køres på færdselslovens område. Det er derfor ikke nok at bruge en ”godkendt” eller ”uindregistreret traktor”.

Det må forventes, at hvis en vogn skal benyttes til personbefordring, vil den som minimum skulle opfylde samme krav, som stilles til vogne der er godkendt til ”rutekørsel i vanskeligt terræn”. Det vil medføre krav til sæders størrelse og fastgørelse, ind- og udgange, sporvidde i forhold til tyngdepunkt, m.m. De skal desuden være forsynet med alarmeringsanlæg fra vognen til traktorens førerhus, ildslukker og forbindskasse.

Hvem har ansvaret for skader ifm. med transport under jagten?

Ifølge færdselslovens bestemmelser følger der en forsikringspligt for motorkøretøjer, hvorfor ejeren/brugeren skal sørge for, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på køretøjet. Hvis en person kommer til skade under kørslen, skal det anmeldes til køretøjets forsikring. Du bør derfor sikre dig, både som arrangør og deltager på en jagt, hvor der skal ske fælles transport, at der er styr på tilladelser og forsikringer.

Uden for færdselslovens anvendelsesområde:

Uden for færdselslovens område, gælder principielt ingen regler for indretning af køretøjer, der benyttes til persontransport.

Den ansvarlige for jagten og transporten bør dog sørge for, at tegne en forsikring, der dækker kørsel med personer uden for færdselslovens område. Hvis der måtte ske et uheld, og der ikke er nogen forsikringsdækning, kan en skade blive for førerens egen regning.

Har du spørgsmål til jagt og ansvar?

Såfremt du måtte have spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning om jagtloven eller erstatningsansvar, er du velkommen til at kontakte advokat Rasmus Johansen Schmidt.

Vil du vide mere?

Fælles transport under jagt

Hvilke regler er gældende, når der arrangeres fælles transport mellem såterne, og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Medarbejderes fagforeningsforhold

Man kan som arbejdsgiver komme til at se sig sur på fagforeningerne og deres indblanding i virksomhedens forhold. Det må dog ikke betyde, at man kommer til at behandle sine medarbejdere forskelligt afhængigt af deres fagforeningsmæssige tilknytning.