Klager over sundhedspersoner til Styrelsen for Patientklager

Alle autoriserede sundhedspersoner risikerer, at en patient klager til Styrelsen for Patientklager over den behandling, som sundhedspersonen har foretaget. Som sundhedsperson bliver man ofte ramt på sin faglige stolthed ved en sådan klage. Vi vil derfor gerne give dig væsentlig viden om sagsprocessen, så du er klædt bedst muligt på til at håndtere en sådan sag.  

Dine rettigheder

Som part i en klagesag har du nogle rettigheder, som kan have afgørende betydning for sagens udfald. Du kan således tage nogle forholdsregler, som kan stille dig bedst muligt i sagen. Disse forholdsregler samt oplysninger om sagsbehandlingen bliver gennemgået nedenfor.

Klagens indhold

Der findes ingen bagatelgrænse for klagens indhold. Hvis styrelsen har kompetence til at behandle sagen, så er styrelsen forpligtet til at behandle sagen, uanset klagens omfang og indhold. Klagerne bliver derfor ikke afvist som ”åbenbart grundløse” eller lignende.

Udtalelse til sagen

Hvis du bliver indklaget, så har du som sundhedsperson ikke pligt til at udtale dig vedrørende klagesagen, men du vil altid have mulighed for det. Dette har du mulighed for, helt indtil det tidspunkt hvor der træffes afgørelse i sagen.

Vi anbefaler, at du altid sender en udtalelse, der er så klar som mulig. Det kunne være, at du er uenig i klagers fremlæggelse af sagen, at den er unuanceret, eller at du har uddybende bemærkninger til det journalførte.

På den baggrund kan relevante oplysninger fra dig blive lagt til grund ved vurdering af sagen, således at sagsbehandleren og en eventuel sagkyndig kan få din side af sagen fra start.

En udtalelse vedrørende sagen fra en indklaget sundhedsperson er som udgangspunkt tungtvejende, og en udtalelse fra dig kan derfor blive afgørende for sagens udfald.

Parthøring over kritik

Hvis det vurderes, at du som indklaget sundhedsperson har handlet kritisabelt, vil du blive partshørt over denne vurdering, inden der træffes afgørelse. Du vil derimod ikke blive partshørt, hvis der i en klagesag mod din klinik lægges op til kritik.

Typisk vil du blive partshørt over vurderingen fra en sagkyndig inden for dit eget speciale, men det afhænger af klagens karakter. Er der eksempelvis alene klaget over brud på tavshedspligt, vil du blive partshørt over styrelsens juridiske vurdering.

Partshøringen giver dig mulighed for at forsvare dig selv, herunder pointere hvis der ved vurderingen mangler inddragelse af noget bestemt materiale, fx en instruks eller et prøvesvar. Alt efter indholdet, vil et partshøringssvar fra den indklagede kunne ændre udfaldet af sagen. Hvis du ikke sender et partshøringssvar, har du ikke mulighed for at påvirke udfaldet af sagen. Er du uenig i noget i den fremsendte vurdering, eller har du uddybende bemærkninger, anbefaler vi dig derfor at sende dine bemærkninger til styrelsen.

Afgørelse af en klagesag hos Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Der kan alene udtales kritik af dig som sundhedsperson, hvis et flertal i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn beslutter det. Disciplinærnævnet består af en dommer samt to lægmandsmedlemmer og to sundhedsfagligt uddannede medlemmer inden for de sundhedsfaglige områder, sagen vedrører. Ved afgørelse af en sag med dig som indklaget, og ikke din klinik, vil du således altid være repræsenteret af sundhedspersoner fra din faggruppe, fx læger eller fysioterapeuter. De sundhedsfaglige repræsentanter har således mulighed for at tale din sag ved afgørelse af sagen.

Følgevirkningerne ved kritik

Bliver afgørelsen, at der ved behandlingen er handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard eller i strid med sundhedslovgivningen, vil der blive udtalt kritik herfor.

Afgørelsen vil i visse tilfælde blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside og på sundhed.dk. Offentliggørelsens karakter og omfanget heraf afhænger af sagstypen og af årsagen til offentliggørelsen. Årsagen til offentliggørelsen kan blandt andet være gentagen kritik, kritik med indskærpelse eller læring.

Har du spørgsmål?

Er du privatpraktiserende læge, tandlæge, fysioterapeut eller lignende og er part i en klagesag, er du velkommen til at kontakte advokat Henrik Norup eller advokatfuldmægtig Anna Kragh for juridisk rådgivning og et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig. Anna Kragh har tidligere arbejdet 7 år hos Styrelsen for Patientklager, som fuldmægtig og specialkonsulent, og har derfor værdifuld viden og erfaring med sagsbehandlingen af klagesager mod sundhedsprofessionelle.

Vil du vide mere?