Advokater med speciale i jagt og outdoor

Mulighed for udstykning og frasalg af skovejendom uden bopælspligt

Skovrejsning kan medføre, at bopælspligten ophører. Det åbner mulighed for udstykning og frasalg af en skovejendom uden bopælspligt. En sådan ejendom kan være interessant for blandt andet jagtinteresserede. Læs mere her.

Bopælspligt på ejendomme i landzone

Almindeligvis er der bopælspligt på ejendomme, som er over 2 ha store og beliggende i landzone, da disse kategoriseres som landbrugsejendomme. Det betyder, at ejendommen inden for 6 måneder efter erhvervelsen skal være beboet. Ved erhvervelsen af ejendommen skal der i forbindelse med tinglysningen erklæres, at køber agter at opfylde bopælspligten og hvordan han/hun vil opfylde den.

Bopælspligten medfører, at man som ejer har pligt til at sørge for, at ejendommen er beboet. Bopælspligten kan opfyldes ved selv at bebo ejendommen, ved at leje den ud eller ved at bebo en anden landbrugsejendom, som man selv eller ens ægtefælle ejer.

Bopælspligten er en konsekvens af ejendommens kategorisering som landbrugsejendom. Med rejsning af fredskov, kan denne kategorisering imidlertid frafalde.

Værd at vide om fredskov

Fredskov er underlagt skovloven, som bestemmer, at fredskov skal holdes bevokset med træer, at hugst kun kan ske, når træerne er hugstmodne og at adgangen til dyrehold er begrænset, lige som der er begrænsninger på, hvad der må bygges.

I en fredskov kan juletræer desuden udgøre op til 10 % af skoven.

Der kan ifølge skovloven opnås tilskud til rejsning af fredskov på landbrugsarealer.

Hvis man ønsker at få en skov kategoriseret som fredskov, skal man fremsende en ansøgning til Miljø- og Fødevarestyrelsen, som behandler ansøgningen og træffer en afgørelse.

Udstykning af skovejendom

I forbindelse med rejsning af skoven kan arealet udstykkes, og ved en erklæring fra den medvirkende landinspektør kan landbrugspligten og dermed bopælspligten på den nye udstykning ophæves.

Det er en betingelse for ophævelse af landbrugspligten, at der er tale om et sammenhængende stykke fredskov. Det betyder ikke, at hele arealet nødvendigvis skal være tilplantet med skov, idet vurderingen følger skovlovens regler, som foreskriver, at der i et fredskovsareal godt kan være åbne, ubevoksede arealer. Der skal blot være tale om en sammenhængende skovstrækning.

Reglerne i landbrugsloven gør det muligt for en landbrugsejendom at rejse fredskov med tilskud på 20 ha for derefter at frasælge den uden bopælspligt. Det betyder, at enhver kan købe skovejendommen uden at der foreligger krav til beboelse eller ejerskab af anden landbrugsejendom. Skovejendommen vil derfor være attraktiv som fritidsejendom eller særligt jagtejendom.

Har du spørgsmål til udstykning og frasalg af skovejendom

Hvis du har spørgsmål til udstykning og frasalg af skovejendom, er du velkommen til at kontakte os for mere information om, hvordan vi kan være behjælpelige.

Vil du vide mere?

Fælles transport under jagt

Hvilke regler er gældende, når der arrangeres fælles transport mellem såterne, og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Medarbejderes fagforeningsforhold

Man kan som arbejdsgiver komme til at se sig sur på fagforeningerne og deres indblanding i virksomhedens forhold. Det må dog ikke betyde, at man kommer til at behandle sine medarbejdere forskelligt afhængigt af deres fagforeningsmæssige tilknytning.