1. marts 2019 trådte en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold i kraft.

Psykisk vold har fået en selvstændig bestemmelse i straffeloven

1. marts 2019 trådte en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold i kraft. Bestemmelsen ligestiller psykisk vold med fysisk vold.

Inden 1. marts 2019 var der ingen selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. Det er der ændret på med den nye bestemmelse, som giver ofre for psykisk vold samme mulighed for at få anerkendelse ved domstolene, som ofre for fysisk vold.

Bestemmelsen finder anvendelse på personer i den forurettedes husstand

Den nye bestemmelse i straffelovens § 243 har følgende ordlyd:

”Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år”.

Bestemmelsen finder således anvendelse på personer i den forurettedes husstand, f.eks. en ægtefælle, samlever, forældre, plejeforældre eller søskende samt personer i øvrigt med nær tilknytning til den andens husstand.

Af bemærkningerne til loven fremgår det, at den nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd skal kunne betegnes som grov, for at adfærden er omfattet af bestemmelsen

Der står desuden, at adfærden skal være egnet til utilbørligt at styre forurettede, samt at formuleringen ”styre” er møntet på kontrollerende adfærd, som hindrer den forurettede i at udfolde sig frit, eksempelvis på grund af frygt for nye krænkelser.

– Pt. foreligger der ikke nogen domspraksis på området, men i henhold til forarbejder til loven skal man forvente, at strafniveauet for overtrædelse af bestemmelsen ligger på 60 dages fængsel i første gangs sager, siger advokat Allan Sørensen.

Vil du vide mere?

Fortolkning af forsamlingsforbuddet og anbefaling omkring antal forsamlede

Hvordan skal forsamlingsforbuddet tolkes?

Må man være mere end 10 personer samlet, hvis man opdeler selskaber i grupper af højest 10 personer og/eller holder en ”passende afstand”, så smitten ikke kan sprede sig? Spørgsmålene er mange, så i denne artikel ser vi nærmere på retspraksis ved forsamlingsforbuddet.