Videregivelse af billeder af døde personer

Man skal tænke sig om før man deler billeder eller film fra væbnede konflikter af døde eller hårdt sårede personer. 

 

Vi har tidligere berørt området i forbindelse med konflikten i Ukraine og advaret mod deling af billeder af døde personer (læs tidligere artikel). I forbindelse med den pågående konflikt i Israel, er problemstillingen omkring deling af billeder fra konflikter igen blevet relevant.

I mangel af klare afgørelser fra domstolene, herunder afklaring af spørgsmålet om hvor meget man må/kan videredele af bl.a. døde personer, har Procesbevillingsnævnet (j.nr. 23/14301) nu givet 3. instansbevilling til anke til Højesteret vedr. deling af et billede af en kvinde med overskåret hals.

Sagen handler om at tiltalte i oktober 2020 lagde en artikel vedrørende en terrorhandling i Frankrig, op på sin blog på internettet. I artiklen var indsat et billede af en kvinde med overskåret hals, hvilket billede var blevet taget ved terrorhandlingen i Frankrig dagen forinden.

Overtrædelse af straffeloven

Der blev herefter rejst tiltale mod tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 264 d, stk. 2, jf. stk. 1, ved under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have offentliggjort det pågældende billede.
Under sagen forklarede tiltalte blandt andet, at den omhandlede artikel var såvel politisk som religionskritisk, og at det var vigtigt at vise billedet af, at kvindens hoved var forsøgt skilt fra kroppen, idet dette havde et særligt religiøst indhold i islam. Tiltalte opfattede ikke det pågældende billede som krænkende for den afdøde kvinde.

Byretten frifandt tiltalte. Byretten lagde til grund, at videregivelsen skete som led i journalistisk virksomhed, og at billedet underbyggede en vigtig pointe i artiklen. Kvindens ansigt sås ikke på billedet, og hendes familie havde ikke reageret på offentliggørelsen. Retten lagde desuden vægt på, at kvinden på billedet var fransk, og at offentliggørelsen skete i en blog, der henvendte sig til danskere.

Sagen blev anket til Landsretten, som domfældte tiltalte og fastsatte straffen til 3 måneders betinget fængsel.
Landsretten anførte blandt andet, at det havde været muligt for tiltalte at beskrive og belyse sine politiske og religionskritiske holdninger i relation til den omhandlede terrorhandling uden at videregive billedet.

Landsretten fandt, efter en samlet vurdering, at beskyttelsen af den afdøde kvinde og hendes familie vejede tungere end tiltaltes frihed til at ytre sig politisk og religionskritisk, og at videregivelsen af billedet derfor var uberettiget. Sagen afventer herefter Højesterets afgørelse.

Ud fra præmisserne fra Landsretten, må konklusionen være, indtil der foreligger en afgørelse fra Højesteret, at man skal tænke sig alvorligt om, inden man deler billeder af døde eller hårdt sårede personer. 

Vil du vide mere?