Regler for deling af indhold på nettet

Derfor bør du tænke dig om, før du deler billeder og film fra den væbnede konflikt i Ukraine

I forbindelse med konflikten i Ukraine er der dukket billeder og film op på de sociale medier af russiske soldater. Læs her hvorfor vi opfordrer til, at du undlader at dele materialet.

På de sociale medier figurerer der lige nu flere billeder og film af russiske krigsfanger, samt billeder af døde russiske soldater. Billeder og film som disse fungerer som et led i en informationskampagne fra begge parter. Udover de rent etiske overvejelser i at medvirke i informationskampagnen kan det også være strafbart, hvorfor man bør afholde sig fra at dele, linke eller på anden måde viderefordele et sådant indhold.

Genevekonventionen om behandling af krigsfanger

Efter Genevekonvention af 12. august 1949 om behandling af krigsfanger fremgår bl.a. i Art. 13, at krigsfanger til enhver tid skal behandles humant og at krigsfanger til enhver tid skal beskyttes, navnlig mod voldshandlinger, skræmmeforanstaltninger, fornærmelser og offentlighedens nyfigenhed. I Art. 14 fremgår, at krigsfanger under alle forhold har krav på, at deres person og ære respekteres.

Udgangspunktet efter Geneve konventionerne er, at det er staterne, som er forpligtiget til at efterleve konventionerne. Det vil sige, at det er henholdsvis den russiske og ukrainske stats forpligtigelse at drage omsorg for krigsfanger, herunder sørge for at krigsfanger ikke udstilles. Dette vil således være en klar overtrædelse af den Humanitære Folkeret.

Hvad siger dansk lovgivning?

Ét er Genevekonventionen, noget andet er dansk lovgivning. Hvad siger dansk lovgivning om videreformidling af billeder eller videoer af krigsfanger?

– Vi har set lignende sager, dog med andet indhold, hvor et større antal personer har videredelt videoer. Den nok mest kendte sag er Umbrella sagen, hvor et stort antal blev dømt efter Straffelovens § 235 for deling af video med krænkende seksuelt indhold. I disse sager blev der typisk givet 40 dages betinget fængsel, siger advokat Allan Nejbjerg og fortsætter

– Vi så også deling af videoer fra det tragiske terrordrab fra Marokko, hvor en dansk og en norsk kvinde blev dræbt, da de var på vandretur i Atlasbjergene. Her rejste anklagemyndigheden sager mod personer som havde delt videoen efter straffelovens § 264 d. Domstolene takserede det typisk med fængsel i 3 måneder.

Efter § 264 d er det strafbart at videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Jf. § 264 d, stk. 2 kan en overtrædelse under skærpende omstændigheder give indtil 3 år i fængsel.

– Der er således stor risiko for, at man begår en strafbar handling ved at dele videoer af krigsfanger eller døde soldater, som er identificérbare, hvorfor man skal afholde sig fra dette. Ligeledes vil jeg opfordre til, at forældre tager en snak med deres børn omkring adfærd på nettet, idet vi så i både Umbrella sagen og sagen fra Marokko, at videoerne var delt blandt unge personer runder Allan Nejbjerg af.

Vil du vide mere?