Reglerne for bestyrelsesmøder under COVID-19

COVID-19 og afholdelse af elektronisk generalforsamling i 2021

Også i 2021 kan selskaber og andre virksomhedstyper afholde elektroniske generalforsamlinger. Det fremgår af en bekendtgørelse, som Erhvervsministeren har udstedt.

COVID-19 og de deraf følgende restriktioner giver udfordringer i forhold til f.eks. afholdelse af generalforsamlinger. Den nye bekendtgørelse træder i stedet for to bekendtgørelser, der udløb ved årsskiftet om bl.a. afholdelse af elektroniske generalforsamlinger og udskydelse af årsrapporter. Vi skal gøre opmærksom på, at udskydelse af årsrapporter ikke er en mulighed i år.

Den nye, gældende bekendtgørelse omhandler altså alene afholdelse af elektroniske generalforsamlinger.

Mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling

En generalforsamling kan jf. den seneste bekendtgørelse afholdes fuldstændig elektronisk, selvom dette ikke er vedtaget og medtaget i selskabets vedtægter. Dette gælder også, selvom det direkte måtte fremgå af vedtægterne, at man ikke må afholde elektronisk generalforsamling.

Det er selskabets centrale ledelsesorgan, f.eks. bestyrelsen, der kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes elektronisk.

Generalforsamlingen kan også afholdes delvist elektronisk, hvor den fysiske generalforsamling suppleres med muligheden for elektronisk deltagelse.

Elektronisk generalforsamling kræver således ikke hjemmel i virksomhedens vedtægter, men kræver dog, at oplysninger om selve fremgangsmåden fremgår af indkaldelsen og at der også er mulighed for at stemme elektronisk, uden at man er fysisk til stede på generalforsamlingen.

Det er således en forudsætning for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at kapitalselskabets centrale ledelsesorgan drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Dvs. det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at kapitalejerne har adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på en pålidelig måde kunne fastslå, hvilke kapitalejere der deltager i generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret de repræsenterer, samt resultatet af afstemningerne.

Bekendtgørelsen gælder indtil 31. december 2021.

Penta Advokater anbefaler

Hvis din virksomhed skal afholde en generalforsamling under det gældende forsamlingsforbud, anbefaler vi, at denne – i videst muligt omfang – gennemføres uden fysisk fremmøde. På den måde imødekommes myndighedernes forholdsregler mod smittespredning bedst muligt.

Som beskrevet ovenfor, kan visse virksomheder imidlertid være forhindrede i at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Hvis du har brug for rådgivning til tilrettelæggelsen af din generalforsamling, herunder muligheden for elektronisk deltagelse, deltagelse ved skriftlig fuldmagt eller andet, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.