Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Penta Advokater har repræsenteret Atlantic Sapphire Denmark A/S. Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.

Sagens historik: tilskud til forbedring af produktkvaliteten

Atlantic Sapphire driver landbaseret dambrug, hvor de i 2015 modtog tilsagn om støtte til et projekt til forbedring af produktkvaliteten for knap 3 millioner kroner. Tilskuddet kunne udbeta-les ad to omgange som henholdsvis en ratebetaling og en slutudbetaling.

Ratebetalingen på godt halvanden million blev udbetalt i 2016, og projektet var anført til at skulle strække sig frem til 8. april 2017.

Projektet bliver forsinket, og den 30. oktober 2017 henvender Atlantic Sapphire sig selv til Fiskeristyrelsen for at høre hvornår de skulle anmode om slutudbetaling. Fiskeristyrelsen sva-rer at det allerede er for sent. Atlantic Sapphire vælger derfor at klage over dette, da svaret er noget rigidt, og de plejer at blive notificeret om frister fra Fiskeristyrelsen. Senere i processen viser det sig, at Fiskeristyrelsen ikke har udsendt en notifikation, da de selv havde indtastet projektdatoen forkert i deres system.

8 måneder efter modtagelsen af klagen vælger Fiskeristyrelsen at sende klagen videre til Mil-jø- og Fødevareklagenævnet. I januar 2019 traf nævnet afgørelse og skar i den sammen-hæng sin prøvelse ind til alene at vurdere om der var sket rettidig anmodning om ændring af projektperioden, og fandt at der ikke var sket rettidig ansøgning af projektperioden.

Sagen ligger herefter stille, og Atlantic Sapphire må affinde sig med, at de ikke kan få slutud-betalingen på yderligere knap halvanden million kroner.

Den 10. december 2021 sender Fiskeristyrelsen dog et såkaldt ”agterbrev”, hvor de oplyser Atlantic Sapphire om, at de agter at træffe afgørelse om tilbagebetaling af den allerede mod-tagne ratebetaling på godt 1,5 mio. kr.

Penta Advokater vurderer at kravet er forældet og bistår herefter Atlantic Sapphire i både den administrative klageproces og den efterfølgende retssag.

Det primære juridiske spørgsmål

Idet tilskuddet i høj grad var baseret på EU støttemidler, så skulle forældelsesspørgsmålet vurderes efter Svigforordningen, som indeholder en fireårig forældelsesfrist og en ganske lempelig tilgang for at afbryde forældelsesfristen. Der var i sagen enighed om, at forældelses-fristen begyndte at løbe den dag, hvor Atlantic Sapphire senest skulle have indsendt slutrap-porten. Det vil sige den 8. juli 2017.

Der var også enighed om, at forældelsesfristen i hvert fald blev afbrudt ved Fiskeristyrelsens agterbrev af 10. december 2021, hvor Fiskeristyrelsen gør Atlantic Sapphire bekendt med, at de vil undersøge sagen.

Da der er gået mere end fire år, så blev sagens hovedspørgsmål om Fiskeristyrelsens afgø-relse af 30. oktober 2017 og især Miljø- og Fødevareklagenævnets 10. januar 2019 også ud-gjorde en afbrydelse af forældelsesfristen, således der løb en ny fireårig forældesesfrist.

Både Fiskeristyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt, at afgørelserne skal ses i sammenhæng, således Miljø- og Fødevareklagenævnets helt naturligt afbryder forældelses-fristen.

Atlantic Sapphire gjorde heroverfor gældende, at hver afgørelse skal vurderes selvstændigt i forhold til svigforordningens krav. Det blev i den sammenhæng særligt fremhævet, at Fiskeri-styrelsens afgørelse af 30. oktober 2017 reelt var ubetydeligt for sagens vurdering, da der også forløber mere end fire år fra 30. oktober 2017 til 10. december 2021.

Atlantic Sapphire henviste herefter til at Nævnet alene tog stilling til den specifikke klage ved-rørende en sidste frist for indsendelse af bilag for at modtage slutudbetaling, og der var ikke i afgørelsen nævnt noget om en undersøgelse af en uregelmæssighed, som Atlantic Sapphire blev gjort bekendt med.

Retten var enig med Atlantic Sapphire heri og fandt, at Atlantic Sapphire ikke skal tilbagebeta-le ratebetalingen, som blev modtaget i 2016.

Penta Advokaters vurdering

Advokat Henrik Norup, som førte sagen for Atlantic Sapphire udtaler:

”Det har været en lang proces, og der er mange ting, som vi ikke har forholdt os til. Hvis jeg skulle nævne bare én ting, så var det myndighedernes timing, som jeg synes har været rammende. Hele Atlantic Sapphires anlæg brændte ned i efteråret 2021, hvor de mistede stort set alt. Ca. 2 måneder senere – den 10. december 2021 – får de et brev om at de har 14 dage, dvs. den 24. december til at indsende alt materiale for et projekt, som ligger mange år tilbage.

Det betyder intet i forhold til sagens vurdering eller juraen, men det gav os lyst til at gå den ekstra mil i finkæmningen af særligt EU domstolens praksis for at kunne levere det bedst mulige resultat for vores klient.”

Har du spørgsmål til artiklen?

Hvis du modtager breve fra myndighederne med krav om tilbagebetaling af diverse støttemidler, er du velkommen til at kontakte os for, hvordan vi kan bistå dig.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.