Har du som udlejer styr på lejers adgang til forbrugsdata?

Tilbage i oktober 2020 blev EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED) implementeret i Danmark. I den forbindelse blev der udstedt to nye bekendtgørelser der gælder for energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere. Mange udlejere er stadig ikke bekendt med de nye regler, herunder de forpligtelser der påhviler udlejer. I artiklen gennemgår vi de vigtigste informationer, i de nye bekendtgørelser fra oktober 2020.

Måler- og energioplysningsbekendtgørelsen

Fra den 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata (f.eks. via app, hjemmeside, etc). Kravet gælder udelukkende på forbrug, hvor der sker fjernaflæsning. Fra 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses.

Udlejers oplysninger til lejer

Oplysningerne nedenfor skal du som udlejer give til slutbrugeren, når du som udlejer har det direkte kundeforhold med leverandøren.

 • Forbrugsinformation fra de fjernaflæste målere hver måned, men kun i fyringssæsonen/kølingssæsonen. Oplysningerne skal som minimum omfatte en oversigt over udviklingen i forbruget. Oplysningerne skal stilles til rådighed enten elektronisk eller gøres tilgængeligt via internettet.

 

 • I forbindelse med fakturering af forbrug har lejer krav på følgende:
  • Faktiske aktuelle priser og aktuelt faktisk energiforbrug eller samlede omkostninger og aflæsninger af fordelingsmålere
  • Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne drivhusgasemissioner, m.m.
  • Sammenligning med forbruget for samme periode året før og evt. korrigeret for graddage
  • Kontaktoplysninger på myndigheder, organisation, m.fl. hvorfra der kan hentes oplysning om foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, sammenlignende slutkunde- og slutbrugerprofiler samt objektive tekniske specifikationer for energiforbrugende udstyr
  • Klageprocedurer
  • Sammenligning med en normeret, gennemsnitlig slutkunde eller referenceslutbruger i samme brugerkategori

Søger du rådgivning om lejeret?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller har brug for vejledning om lejeret, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Christian Wraa Schlüter. Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Fraflytningsopgøret

Når du som udlejer har modtaget en opsigelse fra din lejer eller selv har opsagt denne, er der flere ting, du skal være opmærksom på, for at sikre dig, at du kan gøre eventuelle istandsættelseskrav gældende over for lejeren.