Fraflytningsopgøret

Når du som udlejer har modtaget en opsigelse fra din lejer eller selv har opsagt denne, er der flere ting, du skal være opmærksom på, for at sikre dig, at du kan gøre eventuelle istandsættelseskrav gældende over for lejeren.

Fraflytningssyn

Udlejer du to eller flere beboelseslejemål, har du som udlejer pligt til at afholde indflytnings- og fraflytningssyn, jf. Lejelovens § 187, stk. 3. Ved et fraflytningssyn gennemgår du sammen med lejeren lejemålets stand.

Fraflytningssynet skal afholdes senest 2 uger efter du er blevet bekendt med lejerens fraflytning. Fraflytningsdagen er den dag lejer har afleveret nøglerne tilbage.

Du har pligt til at indkalde lejeren skriftligt til fraflytningssynet. Indkaldelsen skal give lejeren mindst 1 uges varsel til flyttesynet.

Det kan derfor anbefales, at du allerede ved modtagelse af opsigelsen fra lejeren, kvitterer for modtagelse og samtidig skriftlig indkalder til et fraflytningssyn, der ligger inden 2 uger efter den planlagte fraflytningsdag. Derved sikrer du, at du overholder både 2 ugers fristen for af-holdelse af fraflytningssynet og 1 uges fristen for indkaldelse til fraflytningssynet.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt lejeren faktisk fraflytter tidligere end opsigelsesperiodens udløb og du bliver bekendt hermed, f.eks. hvis I aftaler en tidligere fraflytnings-dag, skal fristerne regnes fra denne dato. Det er uden betydning om lejer faktisk deltager i fraflytningssynet, hvis blot de ovennævnte frister er overholdt.

Fraflytningsrapporten

Fraflytningsrapporten skal udarbejdes i forbindelse med fraflytningssynet, jf. Lejelovens § 187, stk. 4. Rapporten skal være skriftlig, men derudover gælder ingen særlige formkrav. Det er dog væsentligt, at rapporten angiver konkret og specifikt, hvad der skal udbedres for lejers regning. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt at angive ’’der skal males’’, men det skal fremgå præ-cis hvilke rum og overflader der skal males.

Under fraflytningssynet skal lejeren have rapporten udleveret, samt kvittere for modtagelsen heraf. Hvis lejeren nægter at skrive under eller ikke deltager i fraflytningssynet, skal du fremsende rapporten til lejeren. Lejeren skal have modtaget rapporten senest 2 uger efter fraflytningssynet. – Husk at sende rapporten på en måde, så du kan dokumentere fremsendelsen. Behold altid en kopi af rapporten.

Konsekvensen ved forsømmelse af reglerne om fraflytningssyn og fraflytningsrapport

Afholder du ikke ovenstående regler om fraflytningssyn, indkaldelse og fraflytningsrapport, fortaber du muligheden for at gøre krav på istandsættelse gældende overfor lejeren. Det vil sige, at selvom lejeren afleverer et lejemål i meget ringe stand, kan du ikke gøre istandsættelseskrav gældende overfor lejeren, og du må tilbagebetale et eventuelt indbetalt depositum fuldt ud. Reglerne herom findes i Lejeloven § 187, stk. 2 og 5.

Søger du rådgivning om fraflytning?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller har brug for vejledning om fraflytning, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Rasmus Johansen Schmidt. Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Lejelovens bestemmelser

Lejelovens § 187
Det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, og mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori lejeren overtog det lejede.

Lejelovens § 187, stk. 2
Udlejeren kan ikke gøre krav i medfør af stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3. Udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, jf. stk. 4, er lejeren uvedkommende. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller lejeren har handlet svigagtigt.

Lejelovens § 187, stk. 3
Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt.

Lejelovens § 187, stk. 4
Udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Lejelovens § 187, stk. 5
Ved overtrædelse af stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1.

Vil du vide mere?

Fraflytningsopgøret

Når du som udlejer har modtaget en opsigelse fra din lejer eller selv har opsagt denne, er der flere ting, du skal være opmærksom på, for at sikre dig, at du kan gøre eventuelle istandsættelseskrav gældende over for lejeren.