Hvad skal du finde dig i fra dine naboer

Hvad skal du finde dig i fra dine naboer?

Det er naboretten, der regulerer, hvad du skal tåle af gener fra dine naboer, heriblandt lugtgener, indbliksgener, støjgener, skyggegener, gener i forbindelse med træer mv.

Naboretten er speciel, fordi den i meget begrænset omfang er reguleret ved lov. Derfor er reglerne i stort omfang udviklet gennem praksis til nogle generelle naboretlige grundsætninger. Formålet med reglerne er at sikre en ejers ret til at udnytte sin ejendom i videst mulig udstrækning uden gener fra naboejendomme. I praksis vurderes det, hvorvidt en ejer har overskredet den naboretlige tålegrænse. Hvis det vurderes, at tålegrænsen er overskredet, kan der sanktioneres i form af et påbud om ophør af aktiviteten eller berigtigelse af forholdet og eventuelt en bøde.

Principiel dom om sortglaseret tegltag

Højesteret har i midten af januar 2018 afsagt en principiel dom lydende på, at et sortglaseret tegltag på en ejendom skal matteres, idet det – ifølge ejeren af naboejendommen – gav et urimeligt generende genskin på hendes terrasse. Dette fik naboen medhold i både i Byretten, ved Landsretten og senest i Højesteret.

Højesteretsdommens begrundelse sker med henvisning til de tidligere afsagte domme, hvor en skønsmand vurderede, at det glaserede tegltags effekt kunne sidestilles med at kigge direkte ind i en lampe. Desuden lagde man vægt på, at det glaserede tegltag ikke var sædvanligt i det pågældende område.

– Afgørelsen medfører, at glaseret tegltag nu vurderes at kunne overskride den naboretlige tålegrænse. Dermed skal man som boligejer være opmærksom på generne, såfremt man ønsker at anlægge et sådant tag, siger advokatfuldmægtig Louise Møller Christensen.

Med afgørelsen præciserer Højesteret endvidere, at der, i forbindelse med vurdering af den naboretlige tålegrænse, skal ses på de konkrete omstændigheder både hvad angår forholdet mellem de to ejendomme, men også hvorvidt det pågældende forhold er usædvanligt i området. Hensynet er, at en ejer af en ejendom ikke skal kunne ændre på forhold, som er åbenlyst sædvanlige i området, og som ejeren har kunnet konstatere ved erhvervelse af ejendommen.

– Hvis du overvejer at købe en ejendom med sortglaseret tegltag eller andet, der kan skønnes at være til gene for naboerne, er min anbefaling, at du tager en advokat med på råd, inden du skriver under på købsaftalen, siger Louise Møller Christensen afslutningsvist.

Vil du vide mere?

Betydning af de nye ejendomsvurderinger

Nye ejendomsvurderinger undervejs

Ejendomsvurderingerne efter den nye ejendomsvurderingslov begynder nu så småt at lande. Læs her hvad du skal være opmærksom på, når du modtager den nye ejendomsvurdering.

Hvordan værdisættes en andelsbolig med hjemfaldspligt

Ny dom: Passivering af en hjemfaldsklausul

Vestre Landsret har den 7. juli 2021 som første instans afsagt dom i en principiel sag vedrørende spørgsmålet om passivering af en hjemfaldsklausul i forbindelse med opgørelsen af andelsværdien. Penta Advokater har repræsenteret en af de professionelle aktører, der blev frifundet i sagen.