Køb af fysioterapiklinik i usikre rentetider

Priserne for ydrenumre i fysioterapien er høje og renterne stiger. Overvejer du at købe en klinik, men er bekymret for finansieringen, så læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Der er mange usikkerheder forbundet med virksomhedshandler, og specielt i disse usikre tider. Man kan og skal ikke eliminere samtlige risici ved en virksomhedshandel. Dog bør man være opmærksom på de mest byrdefulde og mest sandsynlige risici.

Renteudviklingen er en særlig risiko, og du som køber bør forholde dig til denne. Priserne for ydernumre i fysioterapien er høje, og man må vurdere om der er plads til at afdrage til banken, og om økonomien hænger sammen, selvom renten skulle stige yderligere.

Hvad kan du som køber gøre

Branchekendte bank
Høje priser og usikre markeder medfører, at bankerne stiller større krav, eksempelvis kautionering fra ægtefælle/forældre, pant i ejendom, sælgerfinansiering mv. Dette er i vores optik ikke odiøst og er alene et udtryk for, at banken naturligvis ikke kan påtage sig hele den økonomiske risiko for din virksomhedsdrift.

Vores helt klare anbefaling i den forbindelse er, at man kontakter en branchekendt bank. En bank, der har indgående kendskab til branchen har lagt bedre forudsætninger for at identificere dine risici, og bistå dig hermed. Omvendt vil en ukyndig bank som oftest tage sig højt betalt for en – for dem – ukendt risiko.

Ud over at få bedre priser i en branchekendt bank, så vil en branchekendt bank også kunne give dig kvalificeret sparring om fysioterapibranchens udvikling.

Betalingsvilkår som del af prisforhandlingen
I stedet for et simpelt tovtrækkeri om prisen på en klinik, så anbefaler vi, at man inddrager flere elementer i forhandlingen.

I tider med renteusikkerhed, kan man overveje om hele købesummen skal lånes i banken, eller om der kan være en fordel for både køber og sælger, såfremt sælger udsteder et gældsbrev for en del af købesummen.

Ganske ofte har sælger ikke behov for hele købesummen på overtagelsesdagen, og sælger vil kunne opnå en større betaling, såfremt en del af købesummen forrentes og betales af køber senere.

Køber opnår en fordel i at skulle betale mindre nu, og hvis gældsbrevet aftales med en fast rente, så kan køber eliminere en del af renteusikkerheden. Vi ser jævnligt 20-30% af købesummen blive finansieret via sælgerfinansiering, hvor der aftales fast rente. Dette kan således også kombineres med evt. afdragsfrihed de førstkommende år osv.

Vores anbefaling

Der er mange muligheder for at strukturere en klinikhandel, som kommer begge parter til gode. Sælger får samlet set en bedre pris, og du som køber får reduceret din renteusikkerhed. Mulighederne er tæt på endeløse, og vi anbefaler derfor, at begge parter tidligt i forløbet kontakter en branchekendte bank, revisor og advokat, som har erfaringen med at se alternative løsninger.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning om klinikoverdragelse, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Henrik Norup eller advokat Helge Busk og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med overdragelsen.

Vil du vide mere?

Testamente

Konsekvenser ved et COLA-forhold

Mange vælger et forhold, hvor de bor hver for sig, også kaldet for COLA-forhold. Der kan der være mange grunde til, at man vælger at være i et forhold og samtidig bo hver for sig, men valget har også nogle konsekvenser, som man skal være bevidst om.