Hvordan værdisættes en andelsbolig med hjemfaldspligt

Ny dom: Passivering af en hjemfaldsklausul

Vestre Landsret har den 7. juli 2021 som første instans afsagt dom i en principiel sag vedrørende spørgsmålet om passivering af en hjemfaldsklausul i forbindelse med opgørelsen af andelsværdien. Penta Advokater har repræsenteret en af de professionelle aktører, der blev frifundet i sagen.

Sagen drejede sig om, hvorvidt køber af en andelsbolig havde betalt overpris for andelsboligen, fordi der ved opgørelsen af andelsværdien ikke var sket passivering af en hjemfaldsklausul, som var tinglyst på den ejendom, som andelen vedrørte.

Andelsværdien kan opgøres efter tre principper

Andelsværdien kan ifølge andelsboligforeningsloven opgøres efter tre principper. I nærværende sag var andelsværdien opgjort på baggrund af den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering, som er en af de tre værdiansættelsesprincipper.

Med dommen har Landsretten fastslået, at der ikke er pligt til at passivere hjemfaldsklausulen ved opgørelsen af en andelsboligforenings formue, og dermed ved opgørelsen af andelsværdien, når den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering anvendes som værdiansættelsesprincip.

Landsretten lagde vægt på, at det ikke fremgår af andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra c (som omhandler princippet for fastsættelse af andelsværdien på baggrund af den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering), at der skal ske passivering af hjemfaldsklausulen. Hverken af ordlyden, forarbejderne eller bestemmelsens tilblivelseshistorie.

Landsretten henviste i øvrigt til, at der heller ikke var grundlag for at kræve passivering af hjemfaldsklausulen under henvisning til det overordnede rimelighedsprincip for fastsættelsen af andelsværdien.

Det synes at kunne udledes af Landsrettens begrundelse, at der alene er taget stilling til den situation, hvor den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering anvendes som værdiansættelsesprincip.

Sagen må forventes at få afgørende betydning for de 13 tilsvarende sager, som verserer ved Retten i Aarhus.

Sagen blev hos Penta Advokater ført af advokat Christian Parbo, der kan kontaktes på tlf. 76 73 68 10.

Om hjemfaldspligt:

En hjemfaldspligt er en på ejendommen tinglyst ret, som tilkommer kommunen at tilbagekøbe ejendommen uden forudgående varsel på et på forhånd bestemt tidspunkt.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.