AB18 regler

Nye betingelser for byggeri er på vej – her er 3 væsentlige ændringer vi forventer

De nuværende regler AB92 regler blev udviklet i 1992, og siden er der sket en markant udvikling i byggebranchen, som nødvendiggør en opdatering af reglerne. Læs hvilke væsentlige ændringer der forventes foretaget i de nye AB18 regler.

Inden for byggebranchen anvendes AB92 i høj grad til at regulere forholdet mellem entreprenør og bygherre. Reglerne er et udtryk for det, som er rimeligt, og som i øvrigt er sædvanen i forbindelse med byggeri. Det er valgfrit at vedtage reglerne i et kontraktforhold, hvilket betyder, at reglerne kun finder anvendelse, såfremt det er aftalt mellem parterne ved kontraktens indgåelse.

De nuværende regler blev udviklet i 1992, og siden da er der sket en markant udvikling i byggebranchen, som nødvendiggør en opdatering af reglerne. Reglerne forventes at få et væsentligt større omfang. Dog vil en del af reglerne ikke være ændringer men kodificering af gældende sædvane. Reglerne er ikke endeligt udformet, men er netop nu i høring. Nedenfor har vi beskrevet tre af de væsentlige ændringer der forventes foretaget i de nye AB18.

Regler vedrørende entreprenørprojektering

I AB92 er der ikke defineret regler vedrørende entreprenørprojektering. Med tiden er det blevet mere udbredt, at entreprenøren forestår en del af projekteringen, hvilket har medført, at man har ønsket nogle regler på området. Reglerne, som de er udformet i høringsudkastet § 17, er formuleret således, at entreprenøren kun skal udføre projektering, hvis dette er aftalt. Såfremt entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren forestå den nødvendige projektering herfor.

Hvis bestemmelsen bliver udformet som i udkastet, vil det fremover være væsentligt, at det er klarlagt mellem parterne, hvad der i aftalen kan betegnes som funktionskrav, således at det er tydeligt, hvem der foretager projekteringen.

Desuden er der i afsnittet indsat bestemmelse om, at bygherren, såfremt entreprenøren skal foretage projektering, skal udpege en projekteringsleder. Vedkommendes opgave bliver at sørge for, at grænsefladerne imellem de forskellige projekteringer ikke forsømmes.

Begrænsninger i fuldmagten til byggeledelsen

Hvor der førhen ikke var begrænsninger i byggeledelsens kompetence, er det væsentligt at bemærke, at der i høringsudkastet er lagt op til en ændring i § 28 stk. 2 så byggeledelsen kun kan foretage ændringer til en merværdi af 50.000 kr. pr. ændring og en maksimal tidsfristforlængelse på 5 dage for hver frist. Såfremt bygherre ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Dette er en væsentlig ændring til den nuværende retsstilling, hvor man indtil nu har haft ubegrænset bemyndigelse til byggeledelsen, idet man forudsatte, at eventuelle bemyndigelsesbegrænsninger var aftalt mellem bygherre og byggeledelse.

Diverse reguleringer

I AB92 har der ikke været nedfældet regler vedrørende prisregulering i tilfælde af, at arbejdet udføres over en længere tidsperiode. I høringsudkastet til AB18 er bestemmelsen § 34 indsat med overskriften ”Pris og indeksregulering”.

Bestemmelsen i § 34 har til formål at regulere entreprisesummen på arbejdet aftalt i entrepriseaftalen. Prisen skal efter stk. 2 reguleres, såfremt arbejdet udføres mere end 12 måneder efter tilbudsdagen.

Reglen ændrer ikke ved praksis, idet den blot er en indarbejdelse af reglerne i fastpriscirkulæret, som ofte vedtages i forbindelse med byggeri. En fordel ved bestemmelsen er, at fastpriscirkulæret ikke længere nødvendigvis skal vedtages selvstændigt.

Reglerne kritiseres af mange for at være for tunge og ordrige, men ændrer ikke stort ved gældende ret på området. Penta Advokater følger med i udviklingen og holder dig opdateret, når de endelige regler foreligger. Reglerne forventes at blive offentliggjort den 21. juni 2018.

Vil du vide mere?