Bliver du ramt af konkurs i byggesektoren – sådan forholder du dig

Byggesektoren i Danmark har igennem en længere periode været ramt af konkurser og det er forventningen, at tendensen fortsætter. Alle konkurser har store konsekvenser for de parter, der direkte og indirekte bliver påvirker heraf, men det er muligt med få gode råd at forebygge visse tidsmæssige- og økonomiske tab.

Hos Penta Advokater får vi ofte henvendelser fra leverandører og entreprenører i byggebranchen om, hvordan de skal forholde sig til en konkurs, i relation til en entreprise, som vedrører dem.
Henvendelserne vedrører ofte hvad der skal gøres nu og fremefter, men ofte konstateres det, at parten kunne have gjort meget mere, for at imødegå og minimere de tab, som en konkurs medfører.
Formålet med denne artikel er af give et indblik i, hvilke konsekvenser en konkurs kan have og hvad man som virksomhed kan gøre af forebyggende tiltag, for at minimere tidsmæssige- og økonomiske tab.

Når konkursen indtræder

Når et selskab går konkurs, skal konkursboet skal tage stilling til om konkursboet ønsker at indtræde i entrepriseaftalen, jf. konkurslovens § 55. Der skal derfor rettes henvendelse til konkursboet med en anmodning om stillingtagen til, om Konkursboet ønsker at indtræde i aftalen.  

Det følger af eksempelvis af AB 18, at hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks hæve aftalen, dog ikke i det omfang konkurslovens regler er til hinder herfor, og i konkurslovens § 55 står der, at den anden part ikke kan hæve aftalen, hvis konkursboet indtræder i aftalen.

Det betyder, at det ikke er muligt at ophæve en kontrakt blot med den begrundelse, at ens samhandelspartner er gået konkurs.  

Det betyder, at beslutningen om at indtræde i en entrepriseaftale tilkommer konkursboet, hvorfor det heller ikke er muligt at ophæve entreprisekontrakten med det nu konkursramte selskab, blot fordi der er indtrådt en konkurs.

Hvis konkursboet vælger at indtræde i entrepriseaftalen, overtager konkursboet de rettigheder og forpligtelser som selskabet forinden konkursen havde forudsat. Begge parter har herefter pligt til at opfylde entrepriseaftalen som forudsat.

Hvis konkursboet ikke vælger at indtræde i entrepriseaftalen, er det muligt at ophæve entrepriseaftalen med konkursboet, jf. herved konkurslovens § 58.

Bygherres ophævelse af entreprisekontrakten

Hvis konkursboet ikke vælger at indtræde i entrepriseaftalen, bør bygherre foretage sig en række tiltag for at sikre sig mod økonomiske tab og sikre fremdrift i det igangværende byggeri.

Ved ophævelse af entreprisekontrakten skal en bygherre bl.a. sørge for at få foranstaltet en stadeopgørelse i overensstemmelse med de aftalte vilkår (AB 92 § 44 og AB 18 § 63), ligesom bygherre skal sørge for at anmelde et eventuelt krav i konkursboet.

Foranstaltningen af stadeopgørelse har til formål at sikre, at der, umiddelbart efter en ophævelse, foreligger en registrering af byggeriets færdiggørelsesgrad og i relevant omfang tillige kvaliteten af det udførte arbejde.

Stadeforretningen skal således registrere arbejdes stade og kvalitet og samtidigt danne grundlaget for, at en ny entreprenør kan fortsætte entreprisen. Stadeforretningen kan også have til formål at opgøre eventuelt henstående materialer mv.

Penta Advokater anbefaler, at bygherren følger de aftalte procedurer om afholdelse af stadeforretningen ved ophævelse, da eventuel bevistvivl som følge af, at der ikke er afholdt stadeforretning, vil komme en bygherre bevismæssigt til skade under en efterfølgende sag.

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Er der fra det nu konkursramte selskab stillet en entreprenørgaranti (AB 92 § 6 og AB 18 § 9), tjener denne til opfyldelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet. Garantien dækker derfor også krav der er opstået som følge af konkursen.
Såfremt der er grundlag for at trække på garantien som følge af, at det nu konkursramte selskab ikke kan opfylde de krav, som der påkrævet efter aftaleforhold, skal der rettes henvendelse til det pengeinstitut, der har stillet garantien.
Hvis Pengeinstituttet bestrider, at der skulle være grundlag for et træk på garantien, kan der inden for nogle nærmere fastsatte grænser anlægges en voldgiftssag herom efter reglerne i bl.a. AB 18 § 67.

Har du brug for rådgivning vedrørende en entreprenørkonkurs? 

Hos Penta Advokater står vores vi klar med juridisk rådgivning fra erfarne fagspecialister. Hvis du har spørgsmål til artiklen eller til en konkret sag er du velkommen til at kontakte advokaterne Christian Parbo og Troels Lyder Jensen for mere information.

Vil du vide mere?