Få svar på om prisstigninger på byggematerialer giver entreprenøren mulighed for at regulere entreprisesummen

Anvendelse af nye metoder og materialer i byggeriet

Det følger nu af AB 18 § 12, stk. 3, at entreprenøren har pligt til skriftligt at oplyse bygherren om anvendelsen af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder om eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen af materialerne er foreskrevet af bygherren.

Gennemprøvede metoder og materialer?

Da ”gennemprøvede metoder og materialer” er en retlig standard og dermed genstand for konstant udvikling, fastlægges indholdet heraf i retspraksis.

Momenter der har betydning for vurderingen af, om en metode eller et materiale er gennemprøvet:

  • Hvorvidt den pågældende metode eller det pågældende materiale har været bredt anvendt til det påtænkte formål i en længere periode
  • Hvor der er tale om et standardprodukt, som har været på markedet og samtidig været anvendt i en længere årrække, vil dette tale for, at materialet er gennemprøvet
  • Hvor den påtænkte metode eller det påtænkte materiale er testet eller certificeret, vil det tilsvarende tale for, at metoden eller materialet er gennemprøvet

Udgangspunktet er, at et nyt produkt på markedet ikke kan anses for at være gennemprøvet. Det betyder, at du som entreprenør er forpligtet til at informere bygherren om din påtænkte anvendelse af en ny metode eller nyt materiale – medmindre bygherren selv foreskriver anvendelsen.

Omvendt har det ingen betydning for metodens eller et materialets kategorisering som gennemprøvet, at der sker en opdatering af et velkendt produkt på markedet og/eller at en producent markedsfører et velkendt materiale i eget navn som et nyt produkt

Gælder underretningspligten, selvom der ikke vurderes at være en risiko?

Formålet med underretningspligten er, at bygherren skal informeres om, at der til byggeriets opførelse påtænkes at anvende uprøvede metoder og/eller materialer, og det derfor ikke er klart, om de er behæftet med fejl og mangler eller andre uheldige egenskaber.

Der påhviler derfor entreprenøren en pligt til at informere bygherren herom, uanset om det vurderes, at den nye metode eller de nye materialer kan anvendes uden nogen risiko.

Det er herefter op til bygherren at vurdere forholdene og selv træffe beslutning om, hvorvidt han ønsker, at der til byggeriets opførelse skal anvendes uprøvede metoder og materialer. Hvis bygherren beslutter sig for at anvende den uprøvede metode eller uprøvede materialer, påhviler risikoen for fejl og mangler samt andre uheldige egenskaber bygherren.

Kan AB-vilkårene fraviges?

Det er i princippet frivilligt om parterne vil anvende AB 92 eller AB 18, hvorfor det tillige er muligt kun at anvende nogle af reglerne samt fravige dem.

Formålet med AB vilkårene er at give aftalens parter et overblik over vilkårene ved entreprisens udbud og aftaleindgåelsen, og dette opnås bedst, hvis AB lægges til grund uden fravigelser.

Da AB-vilkårene både er korte og standardiseret, kan det i flere tilfælde give parterne anledning til at fravige et eller flere vilkår. Såfremt parterne ønsker fravigelse, er det en betingelse, at fravigelsen er tydelig og udtrykkelig, ligesom aftalen skal angive, hvilke vilkår der fraviges. Fravigelser bør dog kun ske hvis denne er velbegrundet og nødvendig i det konkrete aftalefor-hold.

Hvad hvis du som entreprenør ikke iagttager din underretningspligt?

I tilfælde af, at du som entreprenør eller rådgiver ikke opfylder din underretningspligt over for bygherren eller denne ikke er tilstrækkelig fyldestgørende og bygherren derfor ikke har haft mulighed for at træffe beslutning om, hvorvidt metoden eller materialerne skal anvendes, er der en risiko for, at du vil ifalde et erstatningsansvar.

Risikoen for erstatningsansvar opstår i det tilfælde, hvor det viser sig, at den anvendte metode eller materialer er behæftet med fejl og mangler. Dette gælder også, selvom du ved undersøgelsen af metoden eller materialet ikke har begået fejl.

Det kan dog ikke forventes, at du som entreprenør selv foretager omfattende undersøgelser af nye metoder eller materialer, og der er tilladt og tilstrækkeligt at lægge producentens oplysninger om, det pågældende materiale er gennemprøvet, til grund. Som entreprenør er du heller objektiv ansvarlig for oplysningers rigtighed, men der består dog en pligt til at vurdere, om både kilden og oplysningerne er troværdige.

Penta anbefaler derfor, at du altid:

  • Forholder dig kritisk til producentoplysningerne inden du overvejer at anvende den uprøvede metode eller de uprøvede materialer
  • Underretter bygherren i tilfælde af, at du ønsker at anvende uprøvede metoder og materialer for at undgå at ifalde et erstatningsansvar

Bygherren har ikke i udbudsmaterialet krævet, at metoden eller materialet skal være gennemprøvet?

Bygherren har i udbudsmaterialet mulighed for at kræve, at du som entreprenør udelukkende må anvende gennemprøvede metoder og materialer. Hvor dette ikke er angivet, har du omvendt frit metode- og materialevalg.

Hvis du således har frit metode- og materialevalg, men bygherren ikke ønsker, at der til byggeriet skal anvendes nye metoder eller nye materialer ud fra en saglig begrundelse, er du derimod forpligtet til at levere materialer af sædvanlig god kvalitet – hvilket nye og uprøvede materialer ikke lever op til.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller entrepriseaftaler er du velkommen til at kontakte advokaterne Christian Parbo og Troels Lyder Jensen for mere information.

Vil du vide mere?