Regler om registrering af reelle ejere er blevet skærpet

Regler om registrering af reelle ejere er blevet skærpet

D. 10. januar 2020 trådte størstedelen af en række nye regler om registrering af reelle ejere i kraft. De nye regler er en implementering af EU’s 5. hvidvask direktiv.

De nye regler skærper virksomhedernes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om de reelle ejere. De nye regler øger også risikoen for tvangsopløsning, og virksomhederne bør derfor være opmærksomme på, at deres oplysninger om reelle ejere er korrekte og ajourførte.

De første regler om registrering af reelle ejere

I maj 2017 trådte de første regler om registrering af reelle ejere i kraft. En lang række danske virksomheder blev pålagt at registrere deres reelle ejer(e) ved Erhvervsstyrelsen. Reelle ejer(e) er den eller de, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden gennem enten direkte eller indirekte ejerskab af en tilstrækkelig del af stemme- eller ejerandele eller på anden vis udøver kontrol over virksomheden. ”En tilstrækkelig del” vil sige mindst 25 % af stemme- eller ejerandelene.

Formålet med reglerne var og er at skabe en gennemsigtighed af virksomhedernes ejerstruktur for derved at gøre det vanskeligere at sløre ejerskabet af en virksomhed ved hjælp af komplicerede selskabskonstruktioner, og for at styrke bekæmpelsen af hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse.

De nye skærpede regler om registrering af reelle ejere

Reglerne om registrering af reelle ejere er blevet yderligere skærpet d. 10. januar 2020, og de nye og skærpede regler for registrering indebærer:

  • En pligt for alle ejere til at oplyse om deres ejerskab ved anmodning herom.
  • En pligt for virksomhederne til at oplyse om deres ejerforhold ved anmodning herom til personer og virksomheder, der skal udføre kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven.
  • En årlig undersøgelsespligt for virksomheder mv. i forhold til om oplysningerne om deres reelle ejere er opdaterede.For at sikre at der reelt sker en årlig kontrol, skal resultaterne af den årlige undersøgelse fremover fremlægges på det møde, hvor virksomhedens årsrapport godkendes af det centrale ledelsesorgan Undersøgelsespligten kan med fordel tilføjes i virksomhedens vedtægter som punkt under dagsordenen til den årlige generalforsamling, så virksomheden husker at tage stilling hertil.

Derudover skal forvaltere af udenlandske truster eller lignende juridiske arrangementer registrere oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangement i en række tilfælde, herunder når:

  • Forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling er etableret eller har bopæl i Danmark, og når
  • Forvalteren af trusten eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement,
    1. Indgår en forretningsforbindelse, jf. § 2, nr. 3, i trustens eller det lignende juridiske arrangements navn eller
    2. Erhverver fast ejendom i trustens eller det lignende juridiske arrangements navn.

Manglende overholdelse af reglerne kan medføre tvangsopløsning af selskabet. Reglerne gælder for både selskaber, fonde og visse foreninger, som er pligtige til at registrere reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register.

Har du spørgsmål til registrering af reelle ejere?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller behov for rådgivning i forbindelse med registrering af reelle ejere, ændring af oplysninger om reelle ejere eller ændringer i selskabsretlige dokumenter, er du velkommen til at kontakte os for at få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.