Skudulykker – når uheldet er ude ved jagten

Selvom sikkerhed og forebyggelse af uheld er i fokus ved enhver jagt, opstår der hvert år skudulykker, og konsekvenserne heraf kan være fatale. Der er dog stor forskel på, hvordan man som jæger er stillet efter en skudulykke.

Hvordan man som jæger er stillet efter en skudulykke afhænger hovedsageligt af, om jægerens handlemåde var en overtrædelse af jagtloven og/eller af straffeloven.

Overtrædelse af straffeloven

En overtrædelse af straffeloven er grovere end en overtrædelse af jagtloven. Det er som udgangspunkt en forudsætning for at kunne ifalde straf efter straffeloven, at overtrædelsen sker forsætligt.

Det betyder, at skadevolderen enten skal

  1. Have haft til hensigt at begå overtrædelsen,
  2. Have anset det for overvejende sandsynligt, at handlingen var strafbar eller
  3. Have anset det for muligt, at handlingen var strafbar og forholdt sig accepterende til dette.

Selvom de færreste skudulykker skyldes jægerens forsætlighed, rejser Anklagemyndigheden i visse tilfælde tiltale efter straffelovens § 252. Tiltalen rejses efter denne bestemmelse, når jægeren ”af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed”.

I en nyere dom afsagt af Vestre Landsret i 2018 blev en jæger blandt andet fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 252, ved at have ramt en anden jæger med 10 hagl, da han skød mod et rådyr.

Retten lagde ved deres afgørelse især vægt på

  1. Jægernes placering i forhold til hinanden,
  2. Placeringen af det rådyr, som tiltalte skød mod,
  3. At tiltalte var en erfaren jæger og
  4. Den generelle fare ved skudafgivelse.

Retten fandt ud fra disse forhold, at tiltalte ”måtte have indset, at han ved skudafgivelsen på en hensynsløs måde udsatte [skadelidtes] liv eller førlighed for nærliggende fare, og at han accepterede dette.

Overtrædelse af jagtloven

Det fremgår af jagtlovens § 22, at ”ingen må jage på en måde, der skader personer, husdyr eller genstande eller udsætter personer for nærliggende fare for at blive skadet”.

Bestemmelen i jagtloven relaterer sig til straffelovens § 252, som er omtalt ovenfor. Jagtlovens bestemmelse er imidlertid tænkt anvendt ved de jagtuheld, hvor jægeren har tilsidesat almindelige sikkerhedsregler for jagtudøvelsen, men hvor tilsidesættelsen ikke er så grov, at straffeloven bør anvendes.

En overtrædelse af jagtloven anses derfor som mindre grov end en overtrædelse af straffeloven. Dette skyldes, at der ved overtrædelsen af jagtloven alene kræves uagtsomhed.

En person har handlet uagtsomt, når vedkommende har tilsidesat den agtpågivenhed, som kræves på det pågældende område. En jæger straffes således efter jagtlovens § 22, hvis vedkommende ikke har udvist den fornødne agtpågivenhed ved skudafgivelsen, og derved forårsager skade eller udsætter personer for en nærliggende fare.

I en dom af Vestre Landsret fra 2003 blev en jæger eksempelvis fundet skyldig i overtrædelse af jagtlovens § 22 ved at have afgivet riffelskud ud over fladt og åbent terræn med en afstand på ca. 640 meter i skudretningen til privat bolig og offentlig vej. På den baggrund fandt retten, at jægeren ved skudafgivelsen havde udsat personer for nærliggende fare for at blive skadet.

Forskellige straffe

Det forhold, at en overtrædelse af jagtloven anses for mindre grov end en overtrædelse af straffeloven, kommer også til udtryk ved straffen.

Den, som overtræder jagtlovens § 22 straffes som udgangspunkt med bøde. Straffen kan dog under særlige omstændigheder stige til fængsel i indtil 2 år. Derudover kan der ske frakendelse af retten til jagttegn.

Den, som overtræder straffelovens § 252 kan derimod straffes med fængsel indtil 8 år.

Den lovpligtige ansvarsforsikring

Årsagen til den tekniske gennemgang af forsæt og uagtsomhed ovenfor skyldes, at det har betydning for, om ansvarsforsikringen dækker skadevolders erstatningsansvar.

Jægeren kan pådrage sig et erstatningsansvar, hvis der, som følge af skud under jagt, sker skader på ting, dyr eller mennesker. Skadelidtes erstatningskrav vil som udgangspunkt blive dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, som er tilknyttet jagttegnet.

Der gælder dog en række undtagelser til dækningen; Ansvarsforsikringen dækker eksempelvis ikke skader forvoldt ved forsæt eller ved grov uagtsomhed. Forsikringen vil derfor som udgangspunkt ikke dække et erstatningskrav, som er opstået på baggrund af en overtrædelse af straffeloven.

Spørg Penta Advokater

Hvis du har brug for rådgivning om din retstilling efter en skudulykke, eller hvis du har spørgsmål til dine forsikringsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os.

I Penta Advokater er vi specialiserede i Jagt & Outdoor. Du kan derfor være sikker på at få målrettet juridisk rådgivning, når du kontakter os.

Vil du vide mere?

Fælles transport under jagt

Hvilke regler er gældende, når der arrangeres fælles transport mellem såterne, og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Medarbejderes fagforeningsforhold

Man kan som arbejdsgiver komme til at se sig sur på fagforeningerne og deres indblanding i virksomhedens forhold. Det må dog ikke betyde, at man kommer til at behandle sine medarbejdere forskelligt afhængigt af deres fagforeningsmæssige tilknytning.