Regler i forbindelse med sygdom i ferien

Sygdom og ferie – regler og rettigheder

Hvis din medarbejder bliver syg, inden ferien begynder, er medarbejderen ikke forpligtet til at holde sin ferie. Men hvilke regler gælder, hvis din medarbejder bliver syg under ferien? Dét samt begrebet erstatningsferie kan du blive klogere på her.

Hvis din medarbejder bliver syg før ferien

Hvis din medarbejder bliver syg før planlagt ferie, det vil sige inden normal arbejdstids begyndelse den første feriedag, kan du, som arbejdsgiver, ikke kræve, at din medarbejder holder sin ferie. Medmindre medarbejderen selv ønsker at afholde ferien på det planlagte tidspunkt på trods af sygdom, har han/hun ret til at holde den planlagte ferie på et andet tidspunkt, hvilket betegnes som erstatningsferie.

Din medarbejder bliver syg under ferien

Hvis din medarbejder bliver syg, efter ferien er påbegyndt, kan din medarbejder også i nogle til-fælde have ret til erstatningsferie. Der er dog tre betingelser, som skal være opfyldt før, medar-bejderen har ret til erstatningsferie.

  1. For det første opstår retten til erstatningsferie først fra den sjette sygedag under ferie. De første fem sygedage i hvert ferieår betragtes som fraværsdage, som er medarbejderens egen risiko.
  2. Medarbejderen skal desuden overholde virksomhedens regler om anmeldelse af sygdom, herunder at der skal ske sygemelding på den første sygedag.
    Hvis medarbejderen først sygemelder sig på f.eks. den tredje sygedag, tæller de første to sygedage som udgangspunkt ikke med. Det er kun i helt særlige tilfælde, hvor medarbejde-ren ikke har været i stand til at sygemelde sig, at der kan ses bort fra kravet om sygemel-ding på den første sygedag.
  3. Derudover kræver en erstatningsferie lægelig dokumentation fra den første sygedag. Medarbejderen skal selv afholde udgiften hertil. Hvis der er tale om sygdom over flere sygdomsperioder og i flere ferieperioder, skal der være lægelig dokumentation for hver enkel sygdomsperiode.

Hvis medarbejderen bliver syg i udlandet, skal en læge i det pågældende land udstede lægeerklæ-ringen. Du kan som arbejdsgiver vælge at give afkald på lægeerklæringen, uden det får indflydelse på retten til erstatningsferie.

Hvordan skal fraværsdage opgøres, hvis din medarbejder er syg over flere ferieperioder?

Fraværsdage løber over hele ferieåret, hvilket betyder, at de ikke skal ligge sammenhængende.
Hvis en medarbejder f.eks. holder tre ugers sommerferie, hvor medarbejderen er syg de tre første dage, hvilket dokumenteres, og så derefter holder vinterferie, hvor medarbejderen er syg i fem dage, har medarbejderen krav på erstatningsferie fra og med den tredje sygedag i vinterferien.

I alt har medarbejderen krav på tre erstatningsferiedage. Hvis medarbejderen ikke havde syge-meldt sig under sommerferien, ville de tre dage ikke tælle med, og alle fem sygedage under vin-terferien ville være fraværsdage.

Hvor lang er fraværsperioden, hvis medarbejderen har optjent færre end 25 feriedage?

Hvis medarbejderen har optjent færre end 25 feriedage, har han/hun ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal fraværsdage, da fraværsperioden bliver kortere.
Hvis medarbejderen f.eks. har optjent ret til 20 betalte feriedage i optjeningsåret, skal de 20 dage sættes i forhold til de krævede fem fraværsdage. Det betyder, at man skal dividere antallet af op-tjente feriedage med 5. Dermed indtræder erstatningsferien allerede efter den fjerde sygedag, fordi medarbejderen kun skal have fire fraværsdage.

Hvordan dokumenteres sygdommen, hvis medarbejderen får nyt arbejde i løbet af ferieåret?

Hvis en medarbejder skifter arbejdsgiver i løbet af ferieåret og medarbejderen gør krav på er-statningsferie ved den nye arbejdsgiver, kan denne kræve, at medarbejderen dokumenterer, at fraværsperioden er helt eller delvist ”opbrugt” under ferie hos den tidligere arbejdsgiver. En så-dan dokumentation kan ske i form af lægeerklæringer eller dokumentation fra den tidligere ar-bejdsgiver.

Hvordan afholdes erstatningsferien?

Udgangspunktet er, at erstatningsferien skal holdes inden for ferieåret. Hvis det ikke er muligt på grund af sygdommen, kan ferien overføres til næste ferieår. Alternativt kan medarbejderen i den-ne situation vælge at få feriepengene udbetalt.

Hvilken betaling skal medarbejderen have, hvis medarbejderen bliver syg under ferie?

Så længe medarbejderen er syg, har vedkommende krav på den sædvanlige betaling under syg-dom i henhold til enten funktionærlov, sygedagpengelov, overenskomst eller kontrakt.

Hvis medarbejderen bliver rask under den planlagte ferie?

Udgangspunktet er, at medarbejderen skal møde på arbejde, når vedkommende bliver rask. Med-arbejderen kan også vælge at holde den resterende del af ferien som planlagt.
I så fald overgår medarbejderen til ferie med løn eller feriegodtgørelse som sædvanlig. Ved raskmelding skal medarbejderen straks oplyse, om den resterende del af den planlagte ferie af-holdes.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din medarbejders sygdom under ferie, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.